Koszty wyżywienia lekarzy uczestniczących w konferencjach opłaconych przez spółkę ponad limity ustawowe są dla nich przychodem, podobnie jak opłaty wstępne na te konferencje – potwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła producenta i dystrybutora suplementów diety i wyrobów medycznych. W ramach działań marketingowych spółka sponsoruje wyjazdy lekarzy na konferencje, zjazdy, sympozja i kongresy naukowe w Polsce i za granicą. Pokrywa koszty podróży (przejazdy, przeloty), wyżywienia i zakwaterowania, a także wizy i opłaty rejestracyjne związane z konferencjami.
Żaden z zapraszanych lekarzy nie jest pracownikiem spółki. Nie podpisuje ona z nimi również umowy sponsorskiej.
Spółka nie miała wątpliwości, że lekarze będą mieli z tego tytułu przychód. Spierała się z fiskusem tylko o to, czy może wyłączyć z tego przychodu koszty przejazdów, przelotów, zakwaterowania, wyżywienia, opłaty rejestracyjne i inne należności za czas podróży do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej dotyczącym podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
Uważała, że wszystko to są należności za czas podróży służbowej, zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT. W związku z tym spółka nie musi wystawiać PIT-8C.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził jednak, że jeśli koszty wyżywienia będą przekraczały limit zwolnienia wynikający z rozporządzenia ministra pracy, to nadwyżka będzie opodatkowana. Tak samo opłaty rejestracyjne ponoszone przez spółkę za uczestników konferencji.
Organ stwierdził natomiast, że zwolnione z podatku będą koszty przejazdów z miejsca zamieszkania lekarza do miejsca konferencji (w kraju lub za granicą) – pod warunkiem udokumentowania biletami i fakturami. Zwolnione będą również krajowe przejazdy lekarzy w miejscowości, w której odbywa się konferencja, oraz w miejscowości za granicą, ale w tym wypadku już tylko do wysokości limitu. Nadwyżka ponad limit będzie przychodem lekarza – wyjaśnił dyrektor izby.
Odnośnie do kosztów noclegów uznał, że zasadniczo one również będą zwolnione z PIT do wysokości limitów. Ale jeśli koszt przekroczy limit, a spółka go pokryje, to nie powstanie przychód u lekarzy.
Ze stanowiskiem organu podatkowego zgodziły się sądy obu instancji. Zarówno WSA w Gdańsku, jak i Naczelny Sąd Administracyjny orzekły, że opłata za uczestnictwo w konferencji nie jest należnością za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT.
– Konferencje są celem podróży, a nie samą podróżą – wyjaśnił sędzia NSA Jan Grzęda.
Natomiast koszty wyżywienia są zwolnione z PIT jedynie do wysokości diety określonej w rozporządzeniu ministra pracy. Nadwyżka kosztów wyżywienia jest przychodem lekarzy, od której spółka musi pobrać zaliczki na PIT oraz wystawić PIT-8C.
Podobnie NSA orzekł w wyrokach z 5 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 416/14), z 21 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 910/14) oraz z 19 października 2016 r. (sygn. akt II FSK 1513/16).
Natomiast koszty przejazdu i noclegu są w całości zwolnione z PIT – potwierdziły oba sądy.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 19 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 858/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia