Spółka zaskarżyła do sądu decyzję określającą wysokość CIT, twierdząc, że zobowiązanie uległo przedawnieniu. Jej zdaniem bez znaczenia był fakt, iż wcześniej zostało ono zabezpieczone hipoteką. W odczuciu spółki ograniczenie się do literalnej wykładni art. 70 par. 8 Ordynacji podatkowej, który eliminuje możliwość przedawnienia zobowiązania zabezpieczonego hipoteką lub zastawem skarbowym, prowadziłoby do nielimitowanych czasowo możliwości organów podatkowych w zakresie prowadzenia postępowania. Interpretacja taka powodowałaby także zróżnicowanie podatników według niesprawiedliwego kryterium, jakim jest dysponowanie bądź też nie nieruchomością, która potencjalnie mogłaby stać się przedmiotem zabezpieczenia. Sąd oddalił skargę spółki, przychylając się do twierdzeń organów podatkowych.

W ocenie WSA treść przytoczonego przepisu jest na tyle jednoznaczna, że jego zastosowanie nie powinno budzić wątpliwości. Prawodawca jasno określił, iż zobowiązania zabezpieczone hipoteką nie mogą ulec przedawnieniu. Po upływie tego terminu, zaspokoić można się jednak wyłącznie z przedmiotu hipoteki.

Sygn. akt I SA/Gd 1028/07

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24