Rzecznik praw obywatelskich chciałby mieć dostęp do kopii akt z postępowania administracyjnego, w tym podatkowego. Dziś skarbówka mu odmawia, zasłaniając się tajemnicą skarbową.
RPO wystosował w tej sprawie apel do ministra finansów.
Zgodnie z art. 297 par. 1 pkt 4 ordynacji podatkowej fiskus może udostępniać rzecznikowi akta objęte tajemnicą skarbową jedynie wtedy, gdy RPO wyrazi takie żądanie w związku z uczestnictwem w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Takie same zasady mają się znaleźć w nowej ordynacji (projektowany art. 112 par. 1 pkt 5).
Zdaniem rzecznika to mocno ogranicza jego kompetencje, bo w praktyce urzędnicy podatkowi odmawiają mu przesłania kopii wydanych rozstrzygnięć.
RPO przypomina, że zgodnie z art. 14 pkt 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.) może on po zbadaniu sprawy zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi. To oznacza – jego zdaniem – że może on zgłosić swój udział nie tylko w postępowaniu przed sądem administracyjnym, ale także w postępowaniu administracyjnym. Jednak – jak podkreśla – bez dostępu do akt (ich kopii) ma on ograniczone możliwości analizy spraw pod kątem podjęcia interwencji procesowej.
Zdaniem RPO odpowiednie zmiany powinny znaleźć się także w nowej ordynacji podatkowej (jej planowane wejście w życie to 2020 r.).
Wystąpienie rzecznika praw obywatelskich do ministra finansów z 15 marca 2019 r., nr V.511.129.2019