Urząd skarbowy nie zwróci nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym 25-dniowym terminie, jeśli nabywca wystawił tylko weksel, a nie zapłacił faktury – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła firmy, która nie zapłaciła przelewem, tylko wystawiła weksel własny na kwotę odpowiadającą wartości aportu z terminem płatności do 60 dni.
W deklaracji VAT za miesiąc, w którym dokonano transakcji, firma wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i wniosła o jej zwrot w przyspieszonym terminie 25 dni. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił, bo uważał, że wystawienie weksla nie jest zapłatą, o której mowa w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT (zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu faktury dotyczące należności powyżej 15 tys. zł muszą być zapłacone w całości za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK).
Naczelnik wskazał, że weksel dotyczy przyszłej płatności i zobowiązanie wobec kontrahenta wygasa dopiero po uregulowaniu należności wynikającej z tego dokumentu.
Również dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdził, że wręczenia weksla nie można uznać za zapłatę i że spółka może dostać zwrot VAT w standardowym terminie 60 dni.
Tego samego zdania były sądy obu instancji. WSA w Krakowie wyjaśnił, że zapłata należności to co innego niż ich uregulowanie. Uregulowanie to spełnienie świadczenia w dowolny sposób, natomiast zapłata jest pojęciem węższym.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. – Weksel nie jest formą zapłaty, bo nie jest pieniądzem – uzasadniła wyrok sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek. Podkreśliła, że przepis pozwalający na przyspieszony 25-dniowy termin zwrotu VAT dotyczy sytuacji wyjątkowej (standardem jest zwrot 60-dniowy) i należy go interpretować ściśle.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 12 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 325/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia