Firma meblarska, która poniosła wydatki na budowę i wyposażenie przedszkola dla dzieci pracowników – swoich oraz zatrudnionych w spółkach zależnych, może odliczyć tylko część podatku – uznał WSA w Warszawie.
Spółka w całości sfinansowała budowę i wyposażenie przedszkola ze żłobkiem. Jego prowadzenie powierzyła zewnętrznemu podmiotowi. Czesne płacą częściowo pracownicy, a częściowo spółka, w formie dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Firma dopłaca jednak tylko do pobytu dzieci swoich pracowników. Czesne za dzieci pracowników spółek powiązanych opłacają częściowo rodzice, a częściowo te spółki.
Podmiot prowadzący przedszkole wystawia spółce dwie faktury: za zarządzanie przedszkolem (stała kwota) i za koszty jego prowadzenia (zmienne). Spółka częściowo odsprzedaje usługi przedszkolne spółkom zależnym, stosując 23 proc. stawkę VAT. Chodzi o tę część wydatków, która jest związana z uczęszczaniem do przedszkola dzieci pracowników spółek powiązanych.
Spółka chciała odliczyć cały zapłacony podatek w cenie wydatków poniesionych na budowę i wyposażenia przedszkola. Argumentowała, że obiekt służy jej do prowadzenia działalności opodatkowanej, którą jest także odsprzedaż – z 23 proc. – części usług podmiotom powiązanym. Podkreślała, że przedszkole służy też pośrednio jej własnej działalności gospodarczej, bo korzystają z niego pracownicy, których sama zatrudnia.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje, pod warunkiem że towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Organ uznał, że spółka wykorzystuje przedszkole i żłobek do czynności opodatkowanych tylko w takim zakresie, w jakim refakturuje na spółki zależne koszty zarządzania i opieki nad dziećmi pracowników tych spółek. Natomiast pokrywając koszty pobytu w przedszkolu dzieci swoich pracowników, ponosi wydatki związane z zaspokojeniem socjalnych. Wydatki te nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – stwierdził dyrektor KIS. Uznał zatem, że spółka może odliczyć jedynie taką część podatku naliczonego (związanego z wydatkami na budowę i wyposażenie przedszkola i żłobka), która odpowiada wskaźnikowi sprzedaży opodatkowanej w obrocie ogółem.
Zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Dorota Dziedzic-Chojnacka potwierdziła, że w części dotyczącej dzieci swoich pracowników spółka zaspokaja potrzeby socjalne. Nie są to więc wydatki związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. W takiej części zatem odliczenie VAT nie przysługuje. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 14 lutego 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1393/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia