Marynarze służący dłużej niż 183 dni na statku o banderze unijnej bądź państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie zapłacą podatku w Polsce – wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, nad którym trwają prace w Ministerstwie Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ma zostać opublikowany do końca marca br. (pod numerem UC149).
Nowelizacja ma być odpowiedzią na sprzeciw Komisji Europejskiej, która zwróciła uwagę na to, że polskie przepisy w aktualnym brzmieniu mogą być dyskryminujące. Z art. 21 ust. 23 lit. c. wynika bowiem, że PIT uniknie w Polsce tylko marynarz (Polak, obywatel innego państwa należącego do UE lub EOG), który służył ponad pół roku na statku pływającym w żegludze międzynarodowej pod polską banderą.
W trakcie notyfikowania tego przepisu Bruksela zauważyła, że w innych krajach UE regulacje nie są tak dyskryminujące i pozwalają marynarzom pełnić służbę także na zagranicznych statkach.
Jak zapewnia MGMiŻŚ, po wejściu w życie nowelizacji Komisja wyda zgodę na stosowanie przez Polskę tej preferencji i dołączymy w ten sposób do innych państw, w których realizowane są „Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego” (Dz.U. C 13 z 17.1.2004, s. 3).