Odroczenie nowych zasad poboru podatku u źródła przy płatnościach powyżej 2 mln zł nie zwalnia płatników z innych obowiązków, które weszły w życie od 2019 r.
Rewolucyjne zmiany w rozliczaniu podatku u źródła wprowadziła październikowa nowelizacja ustaw o PIT, CIT, ordynacji podatkowej i innych ustaw (Dz.U. poz. 2193). Chodzi o podatek od wypłacanych za granicę należności odsetkowych, licencyjnych, dywidend czy z tytułu usług niematerialnych.
Od 1 stycznia 2019 r. zasadą miał być pobór podatku, gdy łącznie płatności na rzecz jednego odbiorcy przekroczą 2 mln zł rocznie. Od nadwyżki płatnicy musieliby potrącać daninę, a dopiero następnie mogliby ubiegać się o jej zwrot.
Jednak z uwagi na krótkie vacatio legis i wątpliwości podatników, minister finansów odroczył wejście w życie tych zmian. Zrobił to w rozporządzeniu z 31 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545).
W praktyce oznacza to możliwość stosowania na dotychczasowych zasadach zwolnień z podatku u źródła. W przypadku wypłat z tytułu dywidend, odsetek i usług niematerialnych odroczenie obowiązuje do 30 czerwca 2019 r., natomiast w przypadku należności licencyjnych lub międzynarodowego transportu osób i towarów – do 31 grudnia 2019 r.
Co, gdy minie termin odroczenia nowych zasad? Nowelizacja zakłada dwie możliwości uniknięcia obowiązku zapłaty podatku już w momencie wypłaty (chodzi o kwoty przekraczające rocznie 2 mln zł). Pierwsza to złożenie przez podatnika oświadczenia o spełnieniu warunków zwolnienia z podatku u źródła lub zastosowania obniżonej stawki. Inna to uzyskanie opinii o możliwości zastosowania ustawowego zwolnienia. Szczegóły nowego mechanizmu opisywaliśmy w artykułach „Opinia fiskusa pozwoli uniknąć podatku u źródła” (DGP nr 224/2018) oraz „Za ustawowe zwolnienie z podatku 2 tys. zł” (DGP nr 239/2018).
Odroczenie dotyczy wyłącznie obowiązku poboru podatku (połączonego z procedurą zwrotu podatku) od wypłat na rzecz danego kontrahenta przekraczających rocznie 2 mln zł (tj. art. 26 ust. 2e ustawy o CIT).
– Nie ma ono zastosowania do innych przepisów w zakresie podatku u źródła, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. – podkreśla Katarzyna Charchut, radca prawny, menedżer w Crido.
W szczególności chodzi o obowiązek dochowania należytej staranności w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku u źródła lub zastosowania obniżonej stawki. Katarzyna Charchut zwraca uwagę na brak w przepisach wytycznych, co należy rozumieć przez „dochowanie należytej staranności”.
– Kwestia ta powinna zostać doprecyzowana w przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach – mówi ekspertka.
Jej zdaniem zakresem należytej staranności zostanie objęty przykładowo obowiązek weryfikacji statusu podatnika w oparciu o zmienioną od 1 stycznia 2019 r. definicję rzeczywistego odbiorcy płatności (ang. benefitial owner).