Komandytariusz nie płaci podatku dochodowego od środków pieniężnych otrzymanych w związku z częściowym wycofaniem wkładu ze spółki komandytowej. Nie stosuje się tu przepisów dotyczących skutków podatkowych wystąpienia ze spółki – uznał WSA w Poznaniu.
Sąd tym samym uchylił niekorzystną dla komandytariusza interpretację podatkową.
Chodziło o częściowe wycofanie na postawie uchwały wspólników wniesionego wcześniej przez niego wkładu do spółki. W zamian miał otrzymać wypłatę środków pieniężnych (w wysokości odpowiadającej wartości wycofywanego wkładu). Komandytariusz zapytał fiskusa, czy taka wypłata będzie dla niego neutralna podatkowo. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie. Stwierdził, że skoro brak jest przepisów regulujących wprost skutki podatkowe obniżenia wkładu wspólnika niebędącego osobą prawną, to w miejsce tej luki należy stosować przepisy dotyczące wystąpienia ze spółki. Zgodnie z nimi, środki otrzymane w związku z takim wyjściem są przychodem z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT). Podatnik zaskarżył interpretację i wygrał w sądzie.
Poznański WSA, rozstrzygając sprawę, powołał się na najnowsze orzecznictwo, w tym wyrok NSA z 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2000/17). Stwierdził, że art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT nie może stanowić podstawy prawnej powstania przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku częściowego wycofania wkładu. Zdaniem sądu jest to szczególna regulacja, odnosząca się wyłącznie do sytuacji wystąpienia wspólnika ze spółki i nie należy traktować jej rozszerzająco.
– Wobec braku jednoznacznych uregulowań uznać należy, że otrzymanie środków pieniężnych z tytułu obniżenia wartości wkładu w spółce komandytowej jest neutralne podatkowo i może być „podatkowo rozliczone” dopiero w momencie wystąpienia przez wspólnika ze spółki bądź w przypadku likwidacji takiej spółki – podkreślił poznański WSA.

ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 sierpnia 2019 r., sygn. akt I SA/Po 427/19, nieprawomocny.