1 stycznia wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie cen transferowych (dalej: CT), m.in. zmienione zostaną limity transakcyjne i wydłużone terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji CT oraz informacji o CT. Tematyka ta będzie teraz uregulowana kompleksowo w rozdziale 4b ustawy o PIT i rozdziale 1a ustawy o CIT.

Wybrane zalety rewolucji

1 nowoczesne raportowanie cen transferowych – Zastąpiono sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), który jednocześnie zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.

2 mniej obowiązków dokumentacyjnych – Podniesiono progi dokumentacyjne, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Oznacza to znaczące zmniejszenie obowiązków dla większości podatników, a w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dużo łatwiejszy w stosowaniu jest też sam mechanizm określenia progów.

3 dłuższe terminy – Wydłużono termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych jest jeszcze dłuższy i wynosi 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

4 ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne – Będzie można wykorzystać bezpośrednio dokumentację sporządzoną przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim, aby zrealizować obowiązek posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych. Oznacza to, że podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy, nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie. Dodatkowo wprowadzono cztery nowe zwolnienia dokumentacyjne.

5 uproszczono zasady rozliczeń – Wprowadzono uproszczone rozwiązania (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Skorzystanie z takiego rozwiązania z jednej strony zapewnia podatnikom ochronę przed zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy, a z drugiej strony podatnik zostanie zwolniony w dużym stopniu z obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie. Takie rozwiązania są przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji,
tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.

6 uregulowano kompleksowo zasady ceny rynkowej – W uzasadnionych przypadkach można zastosować inne niż wymienione w ustawie metody, w tym techniki wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych.

7 wprowadzono jednoznaczną regułę – Korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie.

8 doprecyzowano niektóre instrumenty weryfikacji cen transferowych – Dotychczasowe uprawnienie organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty powiązane, poprzez uznanie, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition, nierozpoznanie transakcji) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization, recharakteryzacja transakcji), wywodzone z brzmienia obowiązującego art. 11 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 25 ust. 1 ustawy o PIT zostało we wprowadzanych regulacjach doprecyzowane. Doprecyzowanie funkcjonowania tych instrumentów stanowi wdrożenie wytycznych OECD w zakresie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS).

9 ujednolicono wymogi dokumentacyjne ze standardami OECD – Zmianie ulegają elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, tak aby odzwierciedlały one wymogi wynikające z wytycznych OECD.

10 ujednolicono pojęcia i definicje – Wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych zostały umieszczone w jednym nowym rozdziale. Jednocześnie wprowadzono ok. 10 kluczowych definicji legalnych w celu ograniczenia potencjalnych sporów interpretacyjnych, które w przeszłości dotyczyły np. pojęcia transakcji.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT ZNAJDZIESZ W eDGP>>