Senat przyjął bez poprawek pięć nowelizacji ustaw podatkowych. Czekają one już tylko na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
Zmiany do ustawy z 9 listopada br. o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 1000) zakładają m.in., że:
podatnik nie będzie mógł składać ponownej korekty deklaracji, jeśli miałaby ona cofnąć ustalenia kontroli celno-skarbowej (zaakceptowane przez podatnika w pierwotnej korekcie deklaracji);
■ kontrolę celno-skarbową będzie można wszcząć jedynie po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi podatnika.
Do obaw związanych z tą nowelizacją odniósł się wcześniej wiceminister finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelacje poselskie nr 26952 i 26953. Wyjaśnił, że nie chodzi o zniechęcanie podatników do kwestionowania ustaleń kontrolnych. Celem jest tylko zapobieganie sytuacjom, w których podatnicy wykorzystują prawo do korygowania deklaracji, żeby cofać ustalenia kontroli celno-skarbowej.
Podatnik będzie miał zatem wybór: albo skoryguje deklarację, albo wejdzie w spór z fiskusem na drodze sądowej.
Wiceminister dodał, że ponowne skorygowanie deklaracji będzie możliwe, gdy po zakończeniu kontroli celno-skarbowej:
■ zapadnie orzeczenie (w innej sprawie) mające wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej lub gdy
■ ustalenia kontroli były oparte na podstawie przepisu, o którego niezgodności z konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Kontrola na legitymację

Wiceminister zapewnił też, że zasadą będzie doręczanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej kontrolowanemu (członkowi zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do reprezentowania firmy, a jeśli kontrolujący żadnej z takich osób nie zastanie – osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej podatnika).
– Dopiero w razie nieobecności kontrolowanego, jego reprezentanta lub osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, kontrolę celno-skarbową będzie można wszcząć po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi – wyjaśnił wiceminister Cybulski. Dodał, że później i tak trzeba będzie doręczyć upoważnienie samemu kontrolowanemu (bez zbędnej zwłoki).
– Intencją tych przepisów nie jest kontrola pod nieobecność podatnika. Chodzi o eliminowanie przypadków, gdy unika on odbioru upoważnienia do kontroli celno-skarbowej – podkreślił Paweł Cybulski.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Do podpisu prezydenta trafi też duża nowelizacja wprowadzająca uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk nr 990). Pozwoli ona od przyszłego roku:
■ zaliczać do kosztów podatkowych pensję swoich małżonków lub małoletnich dzieci,
■ odliczać jednorazowo nawet 5 mln zł straty,
■ na zwolnienie z podatku dochodowego odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczenie lub uszkodzenie środków trwałych.
Natomiast od 2020 r. zostanie podwyższony z 1,2 mln euro do 2 mln euro limit przychodów pozwalający uznać podatnika za małego dla celów podatku dochodowego.

Inne nowelizacje

Senat bez poprawek przyjął też inne podatkowe nowelizacje uchwalone przez Sejm 9 listopada. Chodzi m.in. o nowelizacje:
■ ustaw o PIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 998); wprowadzi ona od 2019 r. ulgę termomodernizacyjną, dzięki której będzie można odliczyć od dochodu (lub przychodu) nawet 23 proc. wydatków poniesionych na ocieplanie jednorodzinnych budynków mieszkalnych (maksymalnie 53 tys. zł);
■ niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (druk nr 991); rozszerzy ona możliwość stosowania przez rolników 2-proc. stawki zryczałtowanego podatku przy sprzedaży wytworzonej przez nich żywności;
■ ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 995).
Ta ostatnia pozwoli rolnikom odzyskać większą kwotę podatku. Od 2019 r. podwyższony zostanie bowiem – z 86 do 100 – wskaźnik potrzebny do wyliczenia maksymalnego rocznego zwrotu dla prowadzących uprawy. Producenci rolni będą więc mogli odzyskać nie więcej niż kwotę wynikającą z przemnożenia: 1 zł/l, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na 1 lutego danego roku). Natomiast limit zwrotu dla hodowców będzie wynosił iloczyn: 1 zł/l, liczby 30 oraz średniorocznej liczby bydła w poprzednim roku.

Bony i vouchery

Sejm uchwalił natomiast cztery nowelizacje, które trafią teraz do Senatu. Jedna z nich – do ustawy o VAT (druk nr 2904) – kompleksowo reguluje rozliczanie podatku od bonów. Wymóg wprowadzenia takich przepisów do końca 2018 r. nakłada na Polskę dyrektywa 2016/1065. Nowelizacja zakłada rozróżnienie voucherów na bony jednego przeznaczenia i różnego przeznaczenia. Obrót pierwszymi będzie opodatkowany na każdym etapie ich dystrybucji. W przypadku drugich, opodatkowana będzie dostawa towarów lub usług realizowanych w zamian za bony.
Ta sama nowelizacja reguluje ponadto zasady rozliczania VAT przez podmioty zajmujące się sprzedażą usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych konsumentom z innych państw członkowskich UE (jest to implementacja dyrektywy 2017/2455). Wprowadzony zostanie próg 42 tys. zł (10 tys. euro). Chodzi o roczną wartość netto takich usług, do wysokości której podatnicy będą mogli rozliczać VAT według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych.

Inne w Sejmie

Posłowie przyjęli też zmiany w przepisach akcyzowych (druk nr 3015). Do 30 czerwca 2020 r. wydłużą one okres obowiązywania zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie.
Przyjęta nowelizacja ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk 2996 ) utrzyma – przez kolejny rok – zawieszenie pobierania tej daniny.
Natomiast uchwalona zmiana ustawy o VAT (druk nr 2995) powiąże poziom stawek VAT ze stanem finansów publicznych oraz ogólną kondycją gospodarki. To oznacza, że po 31 stycznia br. nadal będą obowiązywały stawki podwyższone o 1 pkt proc. (np. 23 zamiast 22 proc.).