Osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi Polski, a wykonujące w 2007 roku pracę tylko na terenie Włoch, nie są zobowiązane do wykazywania zagranicznych zarobków w Polsce.
RAPORT
Polak pracujący w 2007 roku we Włoszech, ale będący rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG. Elżbie- ta Kurkowska, menedżer w KPMG, wyjaśnia, że w przypadku osiągania dochodów jedynie z włoskiej umowy o pracę i za pracę wykonywaną we Włoszech nie ma konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce).

Podatek we Włoszech

We Włoszech PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.
- Dochody w 2007 roku były opodatkowane stawkami: 23 proc. do 15 tys. euro, 27 proc. do 28 tys. euro, 38 proc. do 55 tys. euro, 41 proc. do 75 tys. euro, 43 proc. ponad 75 tys. euro - podkreśla Elżbieta Kurkowska.
Dodała, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne, które są odliczalne dla celów podatkowych we Włoszech. W roku 2007 suma tych składek (część pracownika) wynosiła od 9,19 proc. do 10,49 proc.

Podwójne opodatkowanie

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Włoch stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody z włoskiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce.

Odliczenia i ulgi

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Włoch dieta wynosi 42 euro).
- Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT), może korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone we Włoszech nie mogą być odliczone w Polsce - dodaje Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.
- Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy z włoskim pracodawcą. Może to być kopia włoskiego zeznania podatkowego, zestawienie dochodów oraz zapłaconych podatków lub też ostatecznie tzw. paski płacowe - podsumowują eksperci KPMG.