Osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi Polski, a wykonujące w 2007 roku pracę tylko na terenie Szwecji, nie muszą rozliczać jej w Polsce.
RAPORT
Polak pracujący w 2007 roku w Szwecji, który pozostaje rezydentem polskim, powinien do 30 kwietnia 2008 r. złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie PIT-36 wraz z informacją o wysokości dochodów z zagranicy PIT/ZG.
Elżbieta Kurkowska, menedżer w KPMG wyjaśnia, że w przypadku osiągania dochodów jedynie ze szwedzkiej umowy o pracę za pracę wykonywaną w Szwecji nie istnieje konieczność złożenia zeznania podatkowego w Polsce (brak dochodów podlegających opodatkowaniu PIT w Polsce).

Podatek w Szwecji

W Szwecji PIT jest wpłacany w formie zaliczek przez pracodawcę.
- W 2007 roku dochody osób będących nierezydentami w Szwecji były opodatkowane stawką 25-proc. - podkreśla Elżbieta Kurkowska.
Dodaje, że pracodawca potrąca również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które są odliczalne dla celów podatkowych w Szwecji. W roku 2007 suma tych składek (część pracownika) wynosiła 7 proc., pobierane od wynagrodzenia do limitu 370 413 euro rocznie - tłumaczy Elżbieta Kurkowska.
W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w przypadku Szwecji stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG przypomina, że metoda ta oznacza, że dochody ze szwedzkiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce.

Odliczenia i ulgi

Z informacji ekspertów KPMG wynika, że kwotę przychodu z umowy o pracę pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynosiły 108,50 zł miesięczne. Ponadto podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 proc. diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (w przypadku Szwecji dieta wynosi 351 SEK, czyli około 128 zł).
- Podatnik (jeżeli osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT) może korzystać z ulg i zwolnień, np. może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci. Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Szwecji nie mogą być odliczone w Polsce - tłumaczy Barbara Pyzel.

Przeliczanie zarobków

Kwoty wynagrodzeń należy przeliczać według kursu kupna banku, z którego korzystał podatnik, z dnia otrzymania wynagrodzenia lub postawienia go do dyspozycji. Jeśli taki kurs nie istnieje, należy zastosować średni kurs NBP z tego dnia.
- Polskie przepisy nie normują, jakie dokumenty są wymagane w celu udowodnienia osiągnięcia dochodu ze stosunku pracy ze szwedzkim pracodawcą. Może to być kopia szwedzkiego zeznania podatkowego, zestawienie o dochodach oraz zapłaconych podatkach lub też ostatecznie tzw. paski płacowe - podsumowują eksperci KPMG.