JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy dochód uzyskiwany z wynajmowania spółdzielczych lokali mieszkalnych wydatkowany na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu z CIT?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Z punktu widzenia podatku dochodowego istotny jest więc zarówno cel, na jaki ma być przeznaczony osiągnięty przez podatnika dochód, jak również źródło pochodzenia tego dochodu. Aby dokonać prawidłowej wykładni tego przepisu, należy odwołać się do definicji zasobów mieszkaniowych i gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez spółdzielnie mieszkaniowe składają się wpływy z opłat pobieranych od lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty. Przez pojęcie zasoby mieszkaniowe należy rozumieć:

• budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami,

• pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych,

• urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki ww.: zbiorniki-doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo- -kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki).

Wyliczone obiekty służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i utrzymaniu zasobów mieszkaniowych. Opłaty (czynsze) związane z tymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o CIT. Dochód powstały z tego tytułu wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zatem dochód spółdzielni z wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a tym samym przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód z tego tytułu, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, będzie wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z 16 stycznia 2008 r. (nr PR-427-7/I/WM/07/1257).