Sejmowa komisja finansów publicznych wprowadziła w piątek poprawki do rządowego projektu nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada m.in. wprowadzenie 9-procentowego CIT-u dla małych firm.

W piątek komisja finansów rozpatrzyła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który ma być realizacją ogłoszonej przez resort finansów polityki tzw. „3P” w prawie podatkowym. Pod hasłem tym kryje się "przejrzystość", "prostota" i "przyjazność" systemu podatkowego. Polityka ta, jak napisano w uzasadnieniu do projektu, stanowi wyraz odchodzenia od etapu intensywnego uszczelniania systemu podatkowego na rzecz etapu jego upraszczania i racjonalizacji.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem projektu z poprawkami. W większości zostały zgłoszone przez sejmowych legislatorów. Zwrócili oni uwagę na problem wynikający z tego, że Sejm pracuje jednocześnie nad kilkoma rządowymi nowelizacjami ustaw o CIT i PIT, między którymi "jest sporo kolizji".

"Na różnym etapie jest kilka projektów, gdzie przepisy albo wzajemnie się wykluczają albo nakładają, one wszystkie mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku" - zwracali uwagę przedstawiciele sejmowego biura legislacji. Ich zdaniem problemu można uniknąć, gdyby wszystkie zmiany zawarte były w jednej dużej nowelizacji.

Janusz Cichoń (PO) zaproponował, by zastanowić się nad przyjęciem jednego sprawozdania z tych projektów, ale - jak poinformowali legislatorzy - obecnie nie jest to możliwe ze względów proceduralnych. Projekty te są bowiem rozpatrywane w różnym trybie.

Ministerstwo Finansów zobowiązało się natomiast, na prośbę przewodniczącego Andrzeja Szlachty (PiS), do przygotowania opracowania, w którym przedstawiony zostanie docelowy kształt przepisów wynikający z procedowanych w Sejmie projektów.

Komisja wprowadziła poprawkę, która - jak tłumaczył Szlachta - ma na celu ograniczenie wysokości straty wykazanej przy sprzedaży samochodu osobowego, aby łączna kwota wydatków dotyczących nabycia czy wytworzenia samochodu osobowego zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie przekroczyła kwot, o których mowa w art. 16 ust 1 pkt 4. "Chodzi zatem o limit 150 tys. i 225 tys. zł w przypadku samochodów elektrycznych" - wyjaśnił poseł.

Projekt zakłada przede wszystkim wprowadzenie nowej obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9 proc. dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro. Rozwiązanie to ma dotyczyć podatników rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących – szacuje się, że obejmie ono ok. 440 tys. podatników uprawnionych do niższej stawki.

Ponadto projekt noweli umożliwia zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów fikcyjnych odsetek od pozostawionego w spółkach kapitału. Przewiduje też uchylenie w ustawie o PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego (czyli do 30 kwietnia każdego roku).

Zakłada złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej, m.in. przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można z niej skorzystać.

W rządowym projekcie zawarte zostały także zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Mają polegać m.in. na podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także podwyższeniu do 150 tys. zł. kwoty odnoszącej się do wartości auta przyjętej do celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie podwyższeniu do 225 tys. zł miałby ulec ten limitu w odniesieniu do samochodów elektrycznych. Projekt określa również zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i do innych celów – przyjęto, że tzw. użytek mieszany pozwoli na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. wydatków eksploatacyjnych.

W projekcie znalazło się także uchylenie obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych, dotyczących ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu i podnajmu.

Określono wysokość kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał.

Podwyższono także kwoty limitów, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym. Limit ten wzrośnie z 0,15 do 0,25 proc. funduszu płac. W projekcie poszerzono również zakres zwolnienia od podatku PIT i CIT w przypadku sprzedawanych nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Wprowadzono również zwolnienia dla jednostek dozoru technicznego. Umożliwiono też, pod określonymi warunkami, posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji.

W dokumencie zawarte są propozycję dotyczące spadkobierców sprzedających nieruchomości nabyte w spadku przed upływem 5 lat. Zmiana polega na tym, by okres 5 lat, uprawniający do zwolnienia z podatku, liczyć od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie spadkobiercę.