Zwrot wspólnikowi jedynie części wkładu jest neutralny podatkowo – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.Problem polegał na tym, że wypłata części wkładów nie jest uregulowana w ustawie o PIT. Przepisy dotyczą tylko wypłat gotówkowych w momencie likwidacji spółki lub wystąpienia z niej wspólnika.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że w takiej sytuacji dochodem będzie nadwyżka przychodów nad faktycznie poniesionymi kosztami na nabycie (objęcie) wkładu – proporcjonalnie do wielkości obniżenia.
WSA w Poznaniu zwrócił uwagę na to, że są w tej kwestii trzy linie orzecznicze. Pierwsza – że wycofanie części wkładów ze spółki osobowej jest przychodem z działalności gospodarczej, ale nie można jednak rozpoznać kosztów uzyskania przychodów (np. wyroki: WSA w Warszawie z 23 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1756/12, WSA we Wrocławiu z 8 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 1270/12).
Z drugiej wynika, że przychód wprawdzie powstaje, ale można go pomniejszyć o koszty (wyroki WSA w Białymstoku z 21 grudnia 2012 r., I SA/Bk 395/12 i 398/12).
Zgodnie z trzecią wykładnią wycofanie części wkładu jest neutralne podatkowo. Skutki podatkowe takiej wypłaty mogą być analizowane dopiero w momencie likwidacji spółki albo wystąpienia z niej wspólnika (por. wyrok NSA z 22 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1471/12).
Poznański WSA przychylił się do tego ostatniego stanowiska. Tak też orzekł NSA. Sędzia Anna Maria Świderska wyjaśniła, że zwrot części wkładu nie powoduje przysporzenia majątkowego. Wspólnik odzyskuje tylko część majątku wniesionego do spółki.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 20 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2396/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia