Księgowi mają często wątpliwości co do sposobu księgowania kosztów na przełomie roku obrotowego, np. tych, które dotyczą usług telekomunikacyjnych.

- Czy prawidłowo postępuję, ujmując takie koszty na konto Rozliczenia międzyokresowe bierne - pyta czytelniczka.

Dwa podejścia

Sylwia Jałowiecka-Madeja, kierownik zespołu ds. MSR/MSSF w Europejskim Centrum Audytu, wyjaśnia, że w przypadku ujmowania tego typu kosztów wskazuje się na dwa podejścia. Po pierwsze, ujmowanie kosztów dotyczących danego roku, lecz zafakturowanych w roku następnym z wykorzystaniem konta zespołu 6 - rozliczenia międzyokresowe kosztów. Po drugie, potraktowanie danych kosztów jako dostawy usług wykonanych, ale niezafakturowanych do końca danego roku.

W drugim przypadku koszty ujmuje się jako koszty działalności operacyjnej w korespondencji z kontem 300 - rozliczenie zakupu usług.

Mimo że oba rozwiązania uznaje się za poprawne, należałoby się skłaniać raczej ku przyjęciu drugiej metody, a więc wykorzystania konta rozliczenia zakupu usług.

- Przemawia za tym głównie fakt, że tego typu koszty dotyczą zobowiązań znanych jednostce o znanej wartości bo wynikającej z posiadanej przez jednostkę faktury, mimo iż faktura została wystawiona z datą następnego roku - wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Dodaje, że zobowiązanie powinno zostać zaprezentowane w bilansie jako typowe zobowiązanie z tytułu dostaw i usług właśnie za pośrednictwem konta 300 - rozliczenie zakupu usług.

Koszty podatkowe

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4b i 4c ustawy o CIT.

Ekspert podkreśla, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są w myśl ustawy potrącalne w dacie ich poniesienia, a więc ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku jej braku z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ważne!

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych moment potrącalności kosztów zależy od tego, czy koszt ten jest związany z przychodami bezpośrednio czy też pośrednio