MARLENA KUCIŃSKA

ekspert podatkowy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (zrzeszona w Consortio Lex)

Nie

W przypadku usługi pośrednictwa związanej bezpośrednio z dostawą towarów, a świadczonej w imieniu i na rzecz kontrahenta niemieckiego, który podał numer identyfikacji wydany dla potrzeb podatku od wartości dodanej, miejscem świadczenia i tym samym opodatkowania będzie terytorium Niemiec, co oznacza, że stawka 0 proc. nie powinna być wpisywana przez spółkę.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży towarów pochodzących z Niemiec (kraju Unii Europejskiej) podmiotu zidentyfikowanego na potrzeby podatku od wartości dodanej do Polski.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT miejscem dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki. W myśl przepisu art. 27 ust.1 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy o VAT w przypadku usług wykonywanych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 6.

W przypadku gdy nabywca usługi (kontrahent niemiecki) podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer (art. 28 ust. 6 ustawy o VAT).

Odnosząc powyższą regulację prawną do opisanego przez spółkę stanu faktycznego, należy stwierdzić, że w przypadku usługi pośrednictwa związanej bezpośrednio z dostawą towarów, a świadczonej w imieniu i na rzecz kontrahenta niemieckiego, który podał spółce numer identyfikacji wydany dla potrzeb podatku od wartości dodanej, miejscem świadczenia i tym samym opodatkowania będzie terytorium Niemiec, zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o VAT.

Zasady wystawiania faktur określone zostały w rozdziale 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, gdzie w par. 9 określone zostały elementy, jakie winna zawierać faktura.

Zgodnie z par. 27 ust. 1 rozporządzenia powyższy przepis stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub, w przypadku terytorium państwa trzeciego, podatku o podobnym charakterze.

Faktury powinny zawierać dane określone w par. 9 rozporządzenia, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem (par. 27 ust. 2 rozporządzenia). W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o VAT, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi (par. 27 ust. 4 rozporządzenia). Z powyższego jednoznacznie wynika, iż stawka 0 proc. nie powinna być wpisywana przez spółkę na fakturze wystawianej na rzecz kontrahenta niemieckiego.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 22 ust.1 pkt 1, art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) oraz art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm).

■  Par. 9 oraz par. 27 ust.1-2 i ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 z późn. zm.).