TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner MDDP

Zwrot w takim terminie jest możliwy, jeżeli spełnione są określone warunki. I tak np. ustawodawca żąda, aby wszystkie faktury lub decyzje i dokumenty celne - a nie tylko te odnoszące się do uprawnienia podatnika do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego - z których wynika podatek naliczony wykazany w danej deklaracji, zostały w całości zapłacone.

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 1235/05). Sąd stwierdził, że dla uzyskania zwrotu w terminie 25 dni podatnik był zobowiązany zapłacić kwoty należności wynikające ze wszystkich faktur i dokumentów celnych, z których pochodzi kwota podatku naliczonego wykazana w danej deklaracji - a nie tylko kwoty należności z faktur i dokumentów celnych, z których wynika podatek naliczony będący przedmiotem zwrotu bezpośredniego w przyspieszonym terminie.

Podatnik, chcąc skorzystać z przyspieszonego zwrotu, musi więc pamiętać, że będzie zobowiązany do wykazania, że każda faktura, z której wynika podatek w danej deklaracji, została zapłacona. Jeżeli więc podatnik nabył np. linię do produkcji towarów i stąd powstała u niego nadwyżka podatku naliczonego, i występuje o zwrot tej nadwyżki w terminie przyspieszonym, to musi zadbać o to, aby wszystkie faktury, nawet te, które dokumentują zakup ołówków, zostały zapłacone. Podatnik może też ewentualnie dokonać selekcji i przesunąć VAT naliczony z faktur, które nie zostały zapłacone, do rozliczenia za kolejny miesiąc (kwartał). Chodzi o to, aby nie uniemożliwić sobie uzyskania przyspieszonego zwrotu z tytułu nabycia środków trwałych.

Dodatkowym warunkiem uzyskania zwrotu nadwyżki w terminie 25 dni jest złożenie przez podatnika, wraz z deklaracją, umotywowanego wniosku. Istota tego żądania jest dosyć tajemnicza, bo w gruncie rzeczy żaden specjalny umotywowany wniosek nie jest potrzebny. Organ podatkowy nie może bowiem dokonywać oceny wniosku, a tym bardziej oceny motywów, a samo spełnienie przez podatnika opisanych wyżej wymogów powoduje bezwzględny obowiązek zwrotu nadwyżki. Organ podatkowy nie ma w tej mierze żadnej mocy decyzyjnej.

Skoro jednak wymóg taki został zapisany w ustawie, podatnicy muszą go przestrzegać. Motyw może być dowolny - najlepszym i wystarczającym jest po prostu chęć szybszego otrzymania gotówki.