Kto powinien skontrolować audytorów

Wejście spółki windykacyjnej GetBack na giełdę i uzyskanie przez nią tym samym statusu jednostki zainteresowania publicznego (dalej: JZP) akurat zbiegło się w czasie z reformą nadzoru nad firmami audytorskimi. Jak mówi w dzisiejszym wywiadzie dla DGP Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przed tą zmianą KNA była raczej ciałem eksperckim. Jej działania były nieoperacyjne. Dopiero nowa ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 ze zm.; dalej: ustawa o biegłych rewidentach) nadała im charakter operacyjny.

Jak więc rozumieć słowa minister finansów Teresy Czerwińskiej, które padły w kontekście afery z GetBack? Szefowa MF powiedziała: „Model, w którym nadzór publiczny nad audytem powierza się samorządowi zawodowemu, nie jest efektywny z punktu widzenia skuteczności kontroli i jakości usług świadczonych przez firmy zajmujące się rewizją” („Biegli rewidenci pod nowym (wzmocnionym) nadzorem”, DGP z 14 sierpnia 2018 r., nr 157/2018).

Rzecz w tym, że to nie samorząd zawodowy sprawuje nadzór nad badaniem sprawozdania finansowego GetBacku za 2017 r., tylko Komisja Nadzoru Audytowego – organ administracji publicznej, na czele którego stoi wiceminister finansów. Potwierdziła to zresztą sama KNA w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji: „GetBack stał się jednostką zainteresowania publicznego (JZP) w maju 2017 r., zatem przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia mają zastosowanie do badania sprawozdania finansowego GetBack za 2017 rok”. Mowa o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 158, s. 77 ze zm.; dalej: rozporządzenie nr 537/2014). Miało ono zastosowanie w Polsce już od 17 czerwca 2016 r., a więc na rok przed wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach. Ta bowiem zaczęła obowiązywać dopiero od 21 czerwca 2017 r.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. WIĘCEJ PRZECZYTASZ W TYGODNIKU GP>>>