Za nadzór nad badaniem sprawozdania finansowego spółki za 2017 r. odpowiada nie kto inny, jak działająca przy MF Komisja Nadzoru Audytowego. Problem polega na tym, że był to rok przejściowy dla systemu kontroli biegłych rewidentów i firm audytorskich.
Jak działał nadzór nad rynkiem audytorskim w 2017 roku / Dziennik Gazeta Prawna

Kto powinien skontrolować audytorów

Wejście spółki windykacyjnej GetBack na giełdę i uzyskanie przez nią tym samym statusu jednostki zainteresowania publicznego (dalej: JZP) akurat zbiegło się w czasie z reformą nadzoru nad firmami audytorskimi. Jak mówi w dzisiejszym wywiadzie dla DGP Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przed tą zmianą KNA była raczej ciałem eksperckim. Jej działania były nieoperacyjne. Dopiero nowa ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 ze zm.; dalej: ustawa o biegłych rewidentach) nadała im charakter operacyjny.
Jak więc rozumieć słowa minister finansów Teresy Czerwińskiej, które padły w kontekście afery z GetBack? Szefowa MF powiedziała: „Model, w którym nadzór publiczny nad audytem powierza się samorządowi zawodowemu, nie jest efektywny z punktu widzenia skuteczności kontroli i jakości usług świadczonych przez firmy zajmujące się rewizją” („Biegli rewidenci pod nowym (wzmocnionym) nadzorem”, DGP z 14 sierpnia 2018 r., nr 157/2018).
Rzecz w tym, że to nie samorząd zawodowy sprawuje nadzór nad badaniem sprawozdania finansowego GetBacku za 2017 r., tylko Komisja Nadzoru Audytowego – organ administracji publicznej, na czele którego stoi wiceminister finansów. Potwierdziła to zresztą sama KNA w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji: „GetBack stał się jednostką zainteresowania publicznego (JZP) w maju 2017 r., zatem przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia mają zastosowanie do badania sprawozdania finansowego GetBack za 2017 rok”. Mowa o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 158, s. 77 ze zm.; dalej: rozporządzenie nr 537/2014). Miało ono zastosowanie w Polsce już od 17 czerwca 2016 r., a więc na rok przed wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach. Ta bowiem zaczęła obowiązywać dopiero od 21 czerwca 2017 r.