Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, jeśli kwoty służące do określenia podstawy opodatkowania transakcji wyrażone są w walucie obcej, to przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zasada ta dotyczy dostaw towarów i odpłatnego świadczenia usług na terenie kraju, eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług, a także dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca.

Inaczej jest w przypadku imAportu towarów. Wówczas przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.

Kolejny wyjątek ma miejsce wówczas, gdy podatnik wystawi fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania będą wyrażone w walucie obcej. W takiej sytuacji przeliczenia na złote dokonuje się przy zastosowaniu kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.