Coraz więcej rolników zgłasza się do gminy z wnioskami o umorzenie podatku rolnego. Czy wójt z radnymi może zdecydować o jego zmniejszeniu z powodu powodzi lub suszy?
Tak. Wszelkie kwestie związane z podatkiem rolnym reguluje ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892). Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Działalność rolnicza to produkcja roślinna i zwierzęca, w tym materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowla ryb. Szczegółowe reguły ustalania wysokości podatku określają przepisy ustawy, m.in. art. 4. Z kolei stosownie do art. 6a ust 4a ustawy organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, o którym mowa w ustawie z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1897), jako organ podatkowy może przyznać ulgę w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym. Ulgę przyznaje się za ten rok podatkowy, w którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Jeżeli stało się to po zapłaceniu podatku za dany rok, ulgę stosuje się w roku następnym. Zatem wójt tylko w takich okolicznościach może zdecydować o zwolnieniu z podatku. Czy zatem w innych, niedających się przewidzieć sytuacjach może dojść do zwolnienia z podatku?
Może, ale wtedy to już kompetencja rady gminy. Stosownie do art. 13 e ustawy rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie. Zatem wójt samodzielnie może zdecydować o zwolnieniu tylko w przypadku klęski żywiołowej. W innych przypadkach musi to być decyzja rady gminy.