Korekta zaliczek na podatek, gdy ma miejsce w trakcie roku, powoduje naliczenie odsetek do dnia ich zapłaty. Po upływie roku podatkowego odsetki należy wyliczyć do dnia złożenia zeznania.
Błędnie naliczone i wpłacone zaliczki na podatek dochodowy muszą być skorygowane. Jeżeli zaliczki zostały zapłacone w wysokości mniejszej niż należne, trzeba pamiętać o wyliczeniu odsetek.
Jak wyjaśnia Jarosław Ostrowski, radca prawny, wspólnik Kancelarii Nowakowski & Wspólnicy, korekty należnych zaliczek dokonuje się poprzez ustalenie ich prawidłowej wysokości oraz dokonanie stosownych wpłat z wyszczególnieniem należności głównej oraz przypadających od niej odsetek.
Zgodnie z art. 53 par. 2 Ordynacji podatkowej odsetki nalicza się również od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w części przekraczającej wysokość podatku należnego za rok podatkowy.
- Jeśli zatem podatnik dokonuje korekty, wskutek której podwyższeniu ulega wartość należnych zaliczek, to jest on zobowiązany uregulować również odsetki - podkreśla ekspert.
Sposób wyliczenia odsetek od zaniżonych zaliczek na podatek będzie jednak uzależniony od tego, czy korekta nastąpi w trakcie roku podatkowego czy już po jego zakończeniu. Jarosław Ostrowski podkreśla, że jeśli korekta ma miejsce w ciągu roku podatkowego, to odsetki nalicza się do dnia ich zapłaty. Po upływie roku podatkowego odsetki należy wyliczyć do dnia złożenia zeznania podatkowego, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania.
- Niewypełnienie tego obowiązku może - po zakończeniu roku podatkowego - spowodować wydanie przez organ decyzji - mówi ekspert.
W takiej sytuacji organ podatkowy sam w decyzji określa wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy albo na ostatni dzień terminu złożenia zeznania (gdy zeznanie zostało złożone po terminie). Decyzja ta upoważnia naczelnika urzędu skarbowego do wystawienia tytułu wykonawczego i przymusowego wyegzekwowania zaległych należności. Zaniżenie należnych zaliczek może powodować odpowiedzialność karną skarbową.
10,5 proc. wynoszą odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych