Producenci rolni, którzy chcą odzyskać akcyzę od kupionego oleju napędowego, składają wniosek o zwrot podatku w terminach od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września danego roku. Prawo do ubiegania się o zwrot podatku daje rolnikom ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379). Zwrot jest możliwy, gdy zostanie złożony wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Decyzja zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. We wniosku rolnicy nie muszą samodzielnie wyliczać kwoty zwrotu akcyzy, gdyż do jej obliczenia będzie zobowiązany organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich potwierdzone kopie, dokumentujące zakup oleju w okresie ostatnich sześciu miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku. Producenci, którzy podlegają wpisowi do KRS, muszą również dołączyć odpis z tego rejestru. W 2009 roku stawka będąca podstawą wyliczenia zwrotu podatku zawartego w cenie oleju napędowego wynosi 0,85 zł na 1 litr oleju.