Do 26 marca księgowi powinni sporządzić zestawienia obrotów i sald (tzw. obrotówkę). Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości na wykonanie tych czynności spółki mają 85 dni po dniu bilansowym.

Magdalena Michniewicz, menedżer w MDDP Finance & Accounting Solutions, wyjaśnia, że na koniec każdego miesiąca jednostki są zobowiązane do sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej (tzw. obrotówki) w terminie umożliwiającym poprawne sporządzenie deklaracji podatkowych, natomiast na koniec roku - w terminie umożliwiającym przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego. Ekspert zwraca uwagę, że sporządzenie ostatecznego zestawienia dla celów rocznego rozliczenia wyprzedza o kilka dni ostateczny termin złożenia deklaracji z tytułu podatku dochodowego. Ostateczna kalkulacja CIT powinna być gotowa do 85. dnia po dniu bilansowym.

- Obrotówka jest bazą dla przygotowania rocznego sprawozdania finansowego spółki, powinna zawierać kompletne księgowania dotyczące kosztów, przychodów, aktywów i pasywów danej jednostki - twierdzi ekspert.

Prawidłowe zestawienie obrotów i sald powinno uwzględniać m.in. naliczenie amortyzacji, rozliczenie kosztów międzyokresowych, rezerw na koszty dotyczące danego roku obrotowego czy kalkulację podatku odroczonego. Obrotówka umożliwia więc sprawdzenie poprawności i kompletności księgowań, pozwala na wykrycie błędów, czyli pełni funkcję kontrolną i poznawczą w procesie przygotowania rocznych sprawozdań.