Bardzo częstym powodem składania korekty zeznania rocznego jest niewykazanie wszystkich dochodów uzyskanych przez podatnika w trakcie roku. Powodowani chęcią szybkiego uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku podatnicy składają do urzędu skarbowego zeznanie roczne, zapominając o tym, że uzyskali jeszcze dochody od innych pracodawców, chociażby z umowy zlecenia czy o dzieło lub np. zasiłek z ubezpieczenia społecznego. W takiej sytuacji należy niezwłocznie, najpóźniej jednak do 30 kwietnia, złożyć korektę zeznania, w której zostaną wykazane łączne dochody za cały rok.

Zachowując ustawowy termin, podatnik nie zostanie ukarany w trybie przepisów karnych skarbowych, jednak w takiej sytuacji nie może liczyć na szybki zwrot nadpłaty. W przypadku złożenia korekty trzymiesięczny termin do zwrotu podatku wynikający z Ordynacji podatkowej jest liczony od daty złożenia deklaracji korygującej, a nie od daty złożenia pierwszego zeznania.

Może się również zdarzyć, że nadpłata wynikająca z pierwszego zeznania zostanie przez urząd skarbowy zwrócona podatnikowi. Ma to miejsce przeważnie w sytuacji, gdy upłynęło więcej czasu między złożeniem pierwszego i kolejnego zeznania, natomiast w skorygowanym zeznaniu kwota nadpłaty jest niższa. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zwrócić powstałą różnicę na konto urzędu skarbowego, bowiem kwota ta jest traktowana na równi z zaległością podatkową, od której są naliczane odsetki za zwłokę, poczynając od dnia dokonania zwrotu.

45 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT