Podatnik zwrot pieniędzy po przyznaniu abolicji podatkowej może otrzymać w gotówce bądź na wskazany rachunek bankowy.
Z wypełnionego wniosku abolicyjnego i korekty zeznania za 2005 rok podatnikowi wyszła nadpłata podatku.
- W jakiej formie zostaną mi zwrócone pieniądze w związku z korzystaniem z abolicji podatkowej - pyta pan Marek z Malborka.
Trzeba wskazać, że forma dalszych rozliczeń z fiskusem po rozpatrzeniu wniosku abolicyjnego zależy od formy przyznanej abolicji.
W sprawie umorzenia zaległości oraz zwrotu organ podatkowy wydaje, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku, decyzję, w której określa wysokość umorzonej kwoty zaległości lub kwoty zwrotu.
Zwrot następuje: w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu.
Jednak uwaga. Kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty na podstawie przekazu pocztowego jest pomniejszana o koszty jej przesłania.
Za dzień wypłaty zwrotu uważa się dzień:
• obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
• złożenia przekazu pocztowego;
• wypłacenia kwoty zwrotu przez organ podatkowy lub postawienia kwoty zwrotu do dyspozycji podatnika w kasie.
Kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej - obecnie 5,75 proc. - wyłącznie w przypadku, gdy decyzja określająca wysokość kwoty zwrotu nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie. Oprocentowanie ustala się według stawki obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.
Oprocentowanie przysługuje za okres:
• od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin na wydanie decyzji, do dnia wypłacenia kwoty zwrotu włącznie - w przypadku gdy decyzja określająca wysokość kwoty zwrotu nie została wydana w terminie sześciu miesięcy;
• od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, do dnia jej wypłacenia włącznie - w przypadku gdy kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie miesiąca - chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji lub w zwrocie kwoty przyczynił się podatnik lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego.
Trzeba też wiedzieć, że kwota zwrotu nie podlega wypłacie, jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe lub bieżące zobowiązania podatkowe.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 5 ustawy z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894).