INTERPELACJA

Problem z opodatkowaniem garaży przy budynkach mieszkalnych i stanowiących części takich budynków może być rozwiązany przez uchwałę rady gminy obniżającą odpowiednio stawkę dla danego rodzaju nieruchomości. Nie są zatem konieczne zmiany ustawowe w zakresie stawek podatku od nieruchomości. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 7649). Resort wyjaśnił, że dla budynków będących garażami nie przewiduje się odrębnej stawki podatku od nieruchomości. Garaże należące do osób fizycznych, jeśli nie stanowią części budynku mieszkalnego, zasadniczo są opodatkowane stawką właściwą dla tzw. budynków pozostałych.

Stosowanie odmiennej wysokości stawki podatku od nieruchomości dla garaży, które znajdują się w bryle budynku mieszkalnego, wynika z przyjętej dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości definicji budynku mieszkalnego. Jak wskazało MF, podstawą wymiaru podatków zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Przepisy o ewidencji w zakresie określania przynależności do danego rodzaju budynków odwołują się do klasyfikacji środków trwałych. Zgodnie z nią budynki mieszkalne określono jako obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkalne. Zdaniem MF w związku z tym garaż mieszczący się w bryle budynku mieszkalnego, jeżeli jego powierzchnia nie przekracza połowy budynku, traktowany jest jako jego część, a zatem stosuje się do niego stawkę podatku od nieruchomości właściwą dla budynku mieszkalnego. Takiej stawki nie można zastosować, gdy garaż jest odrębnym budynkiem (obiektem budowlanym).

Ministerstwo podkreśliło, że rada gminy może ustalić dla budynków pozostałych stawkę niższą w stosunku do wysokości maksymalnej przewidzianej w ustawie. Zastosowanie niższych stawek nie wpływa na przyznawaną gminie subwencję ogólną.

6,64 zł za mkw. wynosi maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budynków pozostałych