Założenie własnej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii należy rozpocząć od jej rejestracji w HM Revenue & Customs (HMRC). Jakkolwiek rejestracja jest bezpłatna, to niedopełnienie tego obowiązku podlega grzywnie w wysokości 100 funtów (GBP).

- Działalność gospodarczą na Wyspach można prowadzić samodzielnie lub w formie spółki. Przedsiębiorca indywidualny (sole trader) działa na zasadzie samozatrudnienia i ponosi ryzyko gospodarcze całym swoim majątkiem. Podjęcie działalności wymaga jedynie rejestracji w HMRC. W przypadku niedotrzymania terminów płatności podatków kary finansowe dla przedsiębiorców indywidualnych mają z góry ustaloną wysokość - uprzedził Łukasz Postrzech, starszy konsultant w Accreo Taxand.

Formy działalności

Brytyjskie spółki obejmują instytucje partnership (spółka), limited liability partnership (LLP) i limited liability company (LLC). Z informacji Łukasza Postrzecha wynika, że spółka przypomina polską spółkę osobową. Jej założenie wymaga udziału co najmniej dwóch wspólników zarejestrowanych w HMRC. Sporządzenie pisemnej umowa spółki nie jest wymagane, choć zalecane.

- Spółka jest pozbawiona osobowości prawnej. Wspólnicy dzielą się zyskami, ale też odpowiadają całym majątkiem za długi spółki. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej odpowiedzialność obciąża wspólników łącznie - czyli każdy w równej części odpowiada za spłatę długu, a w Szkocji solidarnie - do wysokości długu wierzyciel może zażądać spłaty od wszystkich wspólników, kilku z nich bądź od każdego z osobna - tłumaczył Łukasz Postrzech.

GDZIE REJESTROWAĆ LPP

LLP podlegające rejestracji w Anglii i Walii: 0870 3333636; w Szkocji: 0131 535 5831 albo 5832 http://www.companieshouse.gov.uk/infoAndGuide/llp.shtml

WAŻNY ADRES

HM R&C: 0845 915 4515 www.hmrc.gov.uk/startingup

Jednocześnie dodał, że w prawie polskim LLP nie ma swojego odpowiednika. Jest to pewnego rodzaju instytucja pośrednia pomiędzy spółką osobową a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstanie LLP wymaga złożenia w urzędzie rejestrowym (Companies House) formularza LLP2 (http://www.companieshouse.gov.uk/forms/llp/llp2.pdf). Za rejestrację pobierana jest opłata 20 GBP, chyba że cały proces rejestracji dokonuje się w tym samym dniu, wtedy opłata wynosi 50 GBP.

- LLP nie ma osobowości prawnej i musi mieć ustanowionych co najmniej dwóch wyznaczonych wspólników (designated members), którzy pełnią zbliżoną funkcję do członków zarządu w spółce z o.o., m.in. są odpowiedzialni za podpisywanie oświadczeń w imieniu wszystkich wspólników i zawiadomienie urzędu o wszelkich przewidzianych prawem zmianach w LLP. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe prawo do udziału w zyskach. Odpowiedzialność wspólników LLP ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów - dodał ekspert Accreo Taxand.

LLC przypomina polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada pewne cechy LLP. LLC dzielą się na prywatne, które mogą mieć tylko jednego wspólnika i nie mogą przeprowadzić publicznej oferty swoich udziałów, oraz spółki publiczne (PLC), których udziałowcami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a spółki mogą sprzedawać udziały w ofercie publicznej, przy czym kapitał zakładowy spółki publicznej w wysokości 50 tys. GBP musi być wniesiony jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

LLC ma osobowość prawną i jest reprezentowana przez zarząd, który może być pociągnięty do odpowiedzialności za pożyczki udzielone spółce.

Opodatkowanie firmy

W Wielkiej Brytanii występuje szczególny rok podatkowy, obejmujący okres od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego.

Osoba samozatrudniona wypełnia roczne zeznanie podatkowe na podstawie formularza przesłanego przez HMRC w kwietniu. Jeżeli zdąży tego dokonać do 30 września, to urząd jest odpowiedzialny za określenie wysokości podatku. W przeciwnym razie to podatnik musi tego dokonać, w terminie do 31 stycznia następnego roku.

- Po pierwszym roku działalności podatnicy płacą zaliczkę na podatek, w wysokości obliczonej w oparciu o zobowiązanie za rok poprzedni - w dwóch równych ratach: do 31 stycznia (w trakcie roku podatkowego) i 31 lipca (po jego zakończeniu). Wyrównania do podatku rzeczywiście należnego za dany rok należy dokonać do 31 stycznia roku następnego - tłumaczył Łukasz Postrzech.

Osoby samozatrudnione i wspólnicy spółek płacą podatki dochodowe według następujących stawek:

Od roku podatkowego 2008/2009 stawkę 10-proc. zastąpi stawka podstawowa, która ulegnie obniżeniu z 22 do 20 proc. W roku podatkowym 2007/2008 kwota wolna od podatku wynosi 5225 GBP.

Osoby prawne wypełniają roczne deklaracje CT600. Stawki podatku dochodowego przedstawiają się następująco:

* podatnik może liczyć na ulgę w wysokości kwoty 1 500 000 GBP pomniejszonej o dochód podatnika, a następnie pomnożonej przez ułamek 1/40.

W roku podatkowym 2008/2009 stawka 20-proc. wzrośnie do 21 proc., a w kolejnym roku podatkowym do 22 proc. Natomiast stawka 30-proc. zostanie obniżona w roku podatkowym 2009/2010 do 28 proc.

Podatek od kapitału

Z danych ekspertów Accreo Taxand wynika, że kwota wolna od Capital Gains Tax (CGT) dla osób fizycznych wynosi 9,2 tys. GBP, a dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy suma dochodów wyższych od kwoty wolnej wraz z sumą pozostałych dochodów podatnika podlegających opodatkowaniu przekracza próg podlegający stawce 40 proc. W przypadku osób prawnych dochody z tych źródeł są doliczane do podstawy opodatkowania.

Z opodatkowania CGT zwolniona jest sprzedaż aktywów na rzecz małżonka bądź konkubenta, zbycie (głównej) nieruchomości mieszkalnej wraz z gruntem do powierzchni 0,5 hektara - o ile nie były wykorzystywane do prowadzenia działalność gospodarczej - samochody, ruchomości do wartości 6 tys. GBP, darowizny na cele społeczne lub charytatywne.

VAT na Wyspach

Generalnie podstawowa stawka VAT w Wielkiej Brytanii wynosi 17,5 proc., a stawka obniżona 5 proc.

- Obowiązek rejestracji dla potrzeb VAT dotyczy podatników, których obroty przekraczają kwotę 64 tys. GBP. W takim wypadku termin na rejestrację wynosi 30 dni od momentu przekroczenia progu albo rejestracji należy dokonać niezwłocznie, jeżeli podatnik spodziewa się przekroczenia progu w ciągu najbliższych 30 dni - wyjaśnił Łukasz Postrzech.

Podkreślił także, że co do zasady deklaracje składa się kwartalnie, z tym że dozwolone jest miesięczne składanie deklaracji, kiedy podatek należny przekracza kwotę naliczonego.

Podatnicy, u których obroty nie przekraczają kwoty 1,35 mln GBP, mogą rozliczać się na podstawie dokonanych i otrzymanych płatności (cash accounting). Przedsiębiorcy o obrotach nieprzekraczających w pierwszym roku 1,35 mln GBP (a w kolejnych 660 tys. GBP) mogą zarejestrować się jako podatnicy rozliczający się w systemie rocznym (annual accounting) - odprowadzający szacunkowe kwoty podatku należnego, z jednym rocznym wyrównaniem.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl