Darowizna auta od rodziców zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn.
~ Chciałam przerejestrować auto, które figuruje na mojego tatę. Czy w takiej sytuacji - jeśli jest to członek najbliższej rodziny - muszę zapłacić podatek - pyta 100krrotka.
Przerejestrowanie samochodu z ojca na córkę będzie możliwe, gdy córka będzie właścicielem samochodu. W takim przypadku w grę może wchodzić darowizna auta w kręgu najbliższej rodziny. Darowizna pociąga za sobą nie tylko skutki cywilnoprawne (nabycie własności), lecz także skutki podatkowe (podatek od darowizny). Jednak w przypadku osób najbliższych można całkowicie uwolnić się od podatku, gdy fakt darowizny zgłosi się naczelnikowi urzędu skarbowego.
Zwolnione z podatku w całości jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (np. dzieci, wnuki), wstępnych (np. rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy przy darowiźnie samochodu powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Oznacza to, że córka, która otrzyma samochód, ma sześć miesięcy na zawiadomienie o tym naczelnika urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. W zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych podaje się datę powstania obowiązku podatkowego; miejsce i cel składania zgłoszenia; dane identyfikujące podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia i jego adres zamieszkania (córki); dane darczyńcy (ojca) oraz adres zamieszkania tej osoby; tytuł nabycia własności rzeczy (darowizna); dane dotyczące rodzaju dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy (np. umowa pisemna, akt notarialny); dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych; dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której została nabyta własność rzeczy lub praw majątkowych; oświadczenie i podpis nabywcy.