Funkcjonariusz służby celno-skarbowej nie będzie musiał legitymować się stałym upoważnieniem do wykonywania kontroli granicznej. Wystarczy, że będzie umundurowany.
Zakłada to opublikowany wczoraj projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów.
Chodzi o kontrole na przejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych albo miejscu wyznaczonym przez skarbówkę do przedstawienia towaru i czasowego składowania. Już teraz takie czynności kontrolne wykonuje umundurowany funkcjonariusz wyposażony w znaki identyfikacji osobistej. Wynika to z art. 62 ust. 13 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508).
Dziś jednak taki funkcjonariusz musi okazać – na żądanie kontrolowanego – stałe upoważnienie do przeprowadzania kontroli oraz podstawę prawną jej podjęcia.
Zdaniem resortu finansów, taki obowiązek jest zbędny. – Nie ma potrzeby nakładania dodatkowego obowiązku w postaci przedstawiania stałego upoważnienia do kontroli na żądanie kontrolowanego – uzasadnia MF.
Zmiana wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej, przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów – w konsultacjach