Za nadpłatę uważa się między innymi kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku oraz kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej. Oznacza to, że są to nasze pieniądze, które zostały zapłacone do budżetu w wysokości wyższej, niż się należało. Nadpłaty takie nie podlegają opodatkowaniu. Zasada ta odnosi się np. do podatników, którzy otrzymali w 2008 roku nadpłatę podatku z zeznania rocznego składanego za 2007 rok oraz zwrot nadpłaty akcyzy od nabytych za granicą samochodów osobowych.

Trzeba pamiętać, że nadpłaty niezwrócone w terminie podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. Ustawa o PIT zwalnia z podatku oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług.

Jednak nie tylko nadpłaty są nieopodatkowane, lecz także inne zwroty z budżetu państwa dokonywane na podstawie oddzielnych ustaw. Ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają kwoty zwrotu otrzymane na podstawie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (tj. zwrot VAT za materiały budowlane). Zwalnia się też od podatku dochodowego kwoty umorzenia zaległości oraz zwrotu wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. umorzenie i zwrot z ustawy abolicyjnej).

W związku z tym, że wskazane nadpłaty i zwrotu pieniężne stanowią kwoty niepodlegające podatkowi dochodowemu lub zwolnione z tego podatku nie wykazuje się ich w rocznym zeznaniu podatkowym.

53 DNI zostały do rocznego rozliczenia PIT