Dzierżawca zobowiązał się w porozumieniu podpisanym ze spółką do wypłacenia jej wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Czy otrzymana kwota podlega VAT?

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:
  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Organy podatkowe przyjmują, iż czynność zawarcia porozumienia pomiędzy wydzierżawiającym a dzierżawcą, które dotyczy wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie zawartej umowy, stanowi odpłatne świadczenie usług.
W tym przypadku istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem. Kwota ustalona na mocy zawartego porozumienia stanowi wynagrodzenie za tę usługę i podlega opodatkowaniu VAT (zob. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja 2018 r., nr 0114-KDIP4.4012.187.2018.1. BS; interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 czerwca 2015 r., nr IPTPP2/4512-268/ 15-2/JSz).
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).