O potrzebie zwrócenia się do ministra finansów z wnioskiem o interpretację ogólną będą decydować przedstawiciele pracowników i pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego.
Zmiana ta wpisuje się w plany resortu finansów dotyczące umożliwienia organizacjom branżowym (izbom gospodarczym i organizacjom pracodawców) występowanie o interpretacje ogólne dotyczące nowych przepisów podatkowych. Przedsiębiorcy nie będą musieli wykazywać przesłanki niejednolitego stosowania prawa (byłoby to niemożliwe, skoro wątpliwości mają dotyczyć nowego prawa). Szerzej o tej zmianie pisaliśmy w artykule „Będzie więcej interpretacji ogólnych” (DGP nr 117/2018). Na razie została ona tylko zapowiedziana przez MF, nie ma jeszcze gotowego projektu, który by ją zakładał.
Nowość wprowadza natomiast przyjęta już przez Sejm nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (aktualnie jest w Senacie). Wynika z niej wprost, że strona społeczna (w jej skład wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców) uzyska wyraźną kompetencję do występowania do ministra finansów z wnioskiem o interpretację ogólną.
Z ustawy wynika, że będzie to możliwe „w przypadku niejednolitego stosowania przepisów podatkowych w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych, wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych, w szczególności gdy wydanie interpretacji ogólnej będzie służyć realizacji celów Rady”.
Zasadniczo więc przesłanki wystąpienia przez Radę Dialogu Społecznego o interpretację ogólną pokrywają się z tymi, które dziś określa art. 14a ordynacji podatkowej.
Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego – przekazana do Senatu