Resort finansów opracował rozporządzenie, które pozwoli księgowym ubiegać się o uprawnienia zawodowe.

Zmiana prawa

Od początku 2009 roku z uwagi na brak przepisów nie można uzyskać certyfikatu księgowego. Teraz to się zmieni, bo jest już projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy o rachunkowości.
Osoby, które będą chciały złożyć wniosek o certyfikat księgowy, do dokumentów przekazywanych do Ministerstwa Finansów będą musiały dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego. Będzie ona musiała zaświadczać, że ubiegający się o uprawnienia nie był karany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości. Resort będzie uznawał jednak taki dokument, jeżeli będzie wydany nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku. Taki wymóg wynika z projektu rozporządzenia w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych opracowanego przez Ministerstwo Finansów. Wejdzie ono w życie 14 dni od jego ogłoszenia.
Poza nowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o uprawnienia przepisy wykonawcze po raz pierwszy określą wzór wniosku o wydanie certyfikatu księgowego.
Ponadto projekt rozporządzenia reguluje sposób organizowania i przeprowadzania egzaminów. Egzamin będzie trwał cztery godziny (dotychczas egzamin trwał pięć godzin) i obejmie trzy bloki tematyczne. Za zakres obejmujący rachunkowość będzie można otrzymać 130 punktów. Kandydaci odpowiedzą na 30 pytań testowych i od 3 do 6 zadań sytuacyjnych. W bloku podatki będzie można otrzymać maksymalnie 60 punktów, egzamin obejmie 10 pytań testowych i 2 do 4 zadań sytuacyjnych. Natomiast ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego pozwolą na zdobycie 40 punktów, pod warunkiem że kandydat odpowie na 10 pytań testowych i na 1 do 3 zadań, które mogą się pojawić na egzaminie.