Waga i znaczenie sprawozdań finansowych w dzisiejszych czasach nie budzą większych wątpliwości. Dane finansowe są podstawą do oceny działalności przez właścicieli, na ich podstawie podejmowanych jest wiele kluczowych decyzji. Poza pewnymi wymogami wynikającymi z przepisów, niewątpliwie na wagę i znaczenie sprawozdań finansowych wpływa szerokie zainteresowanie inwestorów giełdowych, banków, leasingodawców, analityków rynkowych, kontrahentów, organów skarbowych, czyli szeroko pojętego rynku i otoczenia gospodarczego przedsiębiorstwa.

Wybór standardów

Nie jest prostym zadaniem przygotowanie sprawozdania finansowego o wysokiej jakości. Powstaje też pytanie, które standardy rachunkowości wybrać. W przypadku spółek publicznych coraz większą popularnością cieszą się MSSF, jako podstawa sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych. Od 2005 roku stosowanie MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE jest obligatoryjne dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Przed 2005 rokiem spółki przygotowujące swoje bilanse w oparciu o MSSF można było policzyć na palcach obu rąk i mało kto się nie obawiał przejścia na nieznany wówczas grunt.

Prawie jak MSSF

W przypadku wielu spółek publicznych można odnieść wrażenie, że odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania finansowego idą na łatwiznę uciekając się do przedstawienia dokumentu w mniejszym lub większym stopniu przypominającego sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF. W wielu z nich informacje zawarte są bardzo ogólne, przedstawione mało przejrzyście a czasami wręcz użyta terminologia jest sprzeczna z wymogami MSSF. Co gorsza, niedociągnięć tych zdają się nie zauważać niektórzy audytorzy i w wydawanych opiniach bez zastrzeżeń stwierdzają, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z MSSF, pomimo że analiza sprawozdania finansowego, którego dotyczy taka opinia, wskazuje na istotne braki w zakresie ujawnień wymaganych przez MSSF. A przecież nie można uznać sprawozdania finansowego za zgodne z MSSF, jeśli nie spełnia ono uregulowań wszystkich MSSF, oczywiście mających zastosowanie w danej sytuacji oraz z uwzględnieniem zasady istotności.