Firma dokona rocznego obliczenia podatku za swojego pracownika na formularzu PIT-40. Z tego rozliczenia wyjdzie nadpłata podatku.

- Czy spółka jest zobowiązana do wypłaty pracownikowi kwoty do zwrotu wynikającej z PIT-40 - pyta pan Wojciech z Władysławowa.

Jeśli podatnik od 9 stycznia 2009 r. złożył płatnikowi oświadczenie PIT-12 (oświadczenie składa się przed 10 stycznia, w tym roku była to sobota), płatnik dokonuje rocznego obliczenia podatku na PIT-40, przesyłając je podatnikowi i właściwemu dla podatnika urzędowi skarbowemu.

Gdy z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym. W przypadku niedopełnienia przez płatnika tych czynności obowiązek zwrotu nadpłaty nie przechodzi na organ podatkowy.

Podstawa prawna

• Art. 37 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).