JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Czy dokonanie przez podatnika darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zdaniem podatnika, w przypadku podatników PIT przez przychody podatkowe należy rozumieć otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Katalog przychodów jest szeroki, mogą to być pieniądze, wartości pieniężne, a także wartość wszelkich innych świadczeń. Istotne jest jednak, że te świadczenia muszą być przez podatnika otrzymane lub postawione do jego dyspozycji. Należy wskazać, że umowa zawarta między podatnikiem a spółką cypryjską będzie spełniała warunki umowy nazwanej - umowy darowizny - wskazane w kodeksie cywilnym. W umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Podstawową cechą takiej umowy i warunkiem koniecznym dla możliwości mówienia o darowiźnie jest nieodpłatność umowy.

Podatnik w chwili przekazania akcji spółce cypryjskiej nie otrzyma w zamian żadnych świadczeń lub innych korzyści majątkowych, w szczególności nie otrzyma zapłaty za akcje (jakby było w przypadku transakcji zbycia akcji) lub nie obejmie udziałów w spółce cypryjskiej (jakby było w przypadku wniesienia akcji aportem do spółki cypryjskiej). W świetle ogólnych zasad określania przychodu podatkowego zawartych w art. 11 ustawy o PIT brak jest podstaw do uznania, że w chwili dokonania darowizny po stronie podatnika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku ze zbyciem akcji (czyli papierów wartościowych) jest uzależnione od odpłatności przeprowadzanych działań, gdyż tylko w takiej sytuacji może powstać po stronie podatnika przychód należny.

Zdaniem podatnika, w związku z otrzymaniem darowizny akcji, spółka cypryjska nie będzie zobowiązana do jakichkolwiek świadczeń na jego rzecz. W zamian za akcje podatnik nie otrzyma pieniędzy od spółki cypryjskiej, nie obejmie również udziałów w tej spółce. Tym samym podatnik twierdzi, że dokonanie darowizny akcji na rzecz spółki cypryjskiej nie może być uznane za ich odpłatne zbycie. Oznacza to, że w związku z dokonaniem darowizny akcji nie będzie powstawał po jego stronie przychód z kapitałów pieniężnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko podatnika w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia Izba Skarbowa w Warszawie uznaje za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2009 r. (nr IPPB4/415-229/08-2/MO)