Zwrot VAT jest zaliczany na poczet zaliczki na podatek dochodowy w dniu wpływu informacji do organu podatkowego – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który złożył deklarację VAT-7 za listopad i wykazał w niej nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. W tym samym dniu nadał na poczcie pismo, w którym wnioskował jednak o zaliczenie części tej nadwyżki VAT na poczet zaliczki na podatek dochodowy. Problem wziął się z tego, że pismo dotarło do urzędu skarbowego dwa dni po terminie na zapłatę PIT.
W związku z tym naczelnik, po otrzymaniu pisma od podatnika zaliczył część nadpłaty VAT na poczet zaliczki na PIT, a część na poczet odsetek (wyniosły one 20 zł). Uznał bowiem, że pismo o zaliczeniu dotarło po terminie, w związku z tym była podstawa do naliczenia odsetek za zwłokę w zapłacie PIT.
Spór sprowadzał się do tego, czy termin na zaliczenie nadwyżki VAT na poczet innych zobowiązań należy liczyć od dnia nadania przesyłki do urzędu skarbowego na poczcie, czy też od dnia wpływu takiego pisma do fiskusa.
Mężczyzna uważał, że w przypadku wniosku o zwrot VAT oraz zaliczenia nadwyżki na poczet innych zobowiązań obowiązują te same zasady – liczy się data stempla pocztowego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu był odmiennego zdania. Stwierdził, że zaliczenie nadwyżki następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku. Chodzi więc o dzień wpływu deklaracji do urzędu skarbowego, a nie dzień, w którym podatnik nadał przesyłkę na poczcie. Organ podatkowy może bowiem podjąć określone działania dopiero, gdy uzyska informacje, czego żąda podatnik.
WSA w Poznaniu przyznał rację podatnikowi. Stwierdzi, że w takich przypadkach należy stosować art. 12 par. 6 pkt 2 ordynacji podatkowej. Zgodnie z nim, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Zdaniem WSA, przepis ten powinien mieć zastosowanie do wszystkich pism procesowych i oświadczeń składanych przez podatników, a dotyczących ich zobowiązań podatkowych.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Maja Chodacka wyjaśniła, że zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaliczki na PIT powinno nastąpić z datą wpływu informacji do organu podatkowego. Zdaniem NSA, termin jest zachowany w momencie złożenia deklaracji. Natomiast o zaliczeniu nadwyżki na poczet innych zobowiązań podatkowych można mówić, gdy organ wie, co ma na poczet czego zaliczyć.
W sprawie podatnika powstała więc zaległość i urząd prawidłowo naliczył odsetki za zwłokę – uznał NSA.
Wyroki NSA z 13 czerwca 2018 r., sygn. akt I FSK 1324/16 i I FSK 1325/16.