Zgodnie z zapowiedzią w drugiej części komentarza do wybranych regulacji ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036; dalej: ustawa o CIT) kontynuujemy omawianie przepisów, które dotyczą podatkowych kosztów uzyskania.
Analizie poddane zostały całkiem nowe zasady rozliczania kosztów finansowania dłużnego. Mimo krótkiego okresu obowiązywania tych regulacji, już dzisiaj można stwierdzić, że budzą one dużo emocji podatników. Nie do końca precyzyjna implementacja prawa unijnego może zaś przysporzyć firmom całkiem niepotrzebnych problemów (czego przykładem są koszty leasingu operacyjnego).
Jednak zdecydowanie więcej kontrowersji budzą, również omówione w tej części, przepisy dotyczące usług niematerialnych i ograniczeń kosztowych dla nich przewidzianych. O trudności w dokonywaniu wykładni tych regulacji, które bezwzględnie są niekorzystne dla podatników, świadczy to, że spory interpretacyjne występują nie tylko na linii podatnicy – organy (bo wiele takich jeszcze przed nami), lecz także pomiędzy wydającym interpretacje dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej a resortem finansów, którego przedstawiciele inaczej niż urzędnicy KIS postrzegają pewne pojęcia, ograniczenia etc.
Paradoksalnie przyjazny podatnikom ton wyjaśnień do art. 15e wydanych przez resort finansów (do których nawiązujemy w niniejszym opracowaniu) może w przyszłości przysporzyć im niemało problemów. Dlatego właśnie, komentując przepisy, staramy się nie tylko przedstawić zasady ich stosowania, lecz także nakreślić ryzyka. Chodzi o to, by podatnicy mogli uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami ewentualnej zmiany poglądów przez część przedstawicieli aparatu skarbowego (bo wobec wewnętrznych, resortowych, niespójności, co dotyczy także orzeczeń sądów administracyjnych, zdaje się to być nieuniknione).
W komentarzu zwracamy m.in. uwagę na pewne subtelne różnice, jakie występują w – postrzeganym często jako jednolity – sposobie obliczania wskaźnika EBITDA podatkowego na potrzeby stosowania limitów właściwych dla kosztów finansowania dłużnego i usług niematerialnych.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:
 • z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
 • z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:

 • z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
 • z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
 • z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 • z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej