TRZY PYTANIA DO... Anny Misiak, doradcy podatkowego w MDDP Doradztwo Podatkowe - W jakich wypadkach samozatrudniony ma prawo odliczyć od podatku ulgę prorodzinną?
- Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma prawo odliczyć ulgę na dzieci od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 tej ustawy, czyli według skali podatkowej. Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, trzeba uzyskiwać dochody, które podlegają opodatkowaniu według stawek progresywnych.
Jeżeli samozatrudniony wybrał podatek liniowy lub zryczałtowany podatek dochodowy, to taka osoba nie będzie miała prawa do odliczenia ulgi na dzieci. Podatek jest wówczas obliczony według szczególnych zasad, a dochody uzyskiwane z tak opodatkowanej działalności nie podlegają łączeniu z innymi dochodami.
• A jak wygląda sytuacja rodzin, w których tylko jeden z rodziców prowadzi działalność opodatkowaną na szczególnych zasadach?
- W przypadku gdy jeden z rodziców prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach szczególnych, tj. podatkiem liniowym lub zryczałtowanym, całą przysługującą obydwojgu ulgę może odliczyć drugi z rodziców. Warunkiem jest jednak uzyskiwanie przez tego drugiego rodzica przychodów opodatkowanych według skali podatkowej. W przeciwnym wypadku ulgi nie odliczy żaden z rodziców.
• Czy z odliczenia może skorzystać samozatrudniony, który jednocześnie osiąga dochody opodatkowane na zasadach ogólnych?
- W przypadku gdy samozatrudniony uzyskuje w danym roku podatkowym także dochody ze źródeł poza prowadzoną działalnością gospodarczą i dochody te w ostatecznym rozliczeniu będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych, samozatrudniony będzie mógł skorzystać z odliczenia ulgi prorodzinnej. W grupie innych dochodów mogą znaleźć się np. dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia, wynagrodzenie z tytułu zasiadania w zarządzie lub radzie nadzorczej, dochód z kontraktu menedżerskiego, lub dochody z innych źródeł. Należy jednak pamiętać, że wówczas samozatrudniony odliczy ulgę wyłącznie od podatku obliczonego od dochodów opodatkowanych według skali progresywnej. W celu skorzystania z ulgi konieczne jest złożenie odrębnego zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37.