Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego zawiera dane niezbędne do oceny funkcjonowania spółki.

W czasach kryzysu inwestorzy, powinni przyjrzeć się tej części rocznego raportu, szczególnie tego tworzonego za 2008 rok.

Z tego względu Adam Czerwiński, konsultant, MDDP Audyt i Usługi Doradcze wskazuje, że warto przeanalizować informację dodatkową, związaną z zadłużeniem zewnętrznym spółki.

W otoczeniu szybko zmieniających się kursów walutowych i stóp procentowych stopa zadłużenia może mieć pośredni wpływ nie tylko na zmniejszenie zysku spółki, ale także na możliwość kontynuacji przez nią działalności.

- Przeprowadzając analizę zaciągniętych kredytów, należy zwrócić uwagę zarówno na poziom zadłużenia, termin płatności, oprocentowanie i ocenić zdolność spółki do wywiązywania się ze zobowiązań na bazie generowanych zysków operacyjnych – twierdzi nasz rozmówca.

Wyjaśnia, że wysoki poziom zadłużenia krótkoterminowego w porównaniu z aktywami obrotowymi może skutkować problemami z płynnością finansową spółki w najbliższym czasie.

Ze względu na znaczne wahania kursów walut, istotne jest także przeanalizowanie struktury walutowej zaciągniętych kredytów.

Adam Czerwiński podkreśla, że w przypadku wahań kursów walut, posiadanie kredytów denominowanych w walutach obcych o znacznej wartości staje się bardziej ryzykowne i może doprowadzić do braku możliwości ich spłaty.

Jednym z pierwszych symptomów zagrożenia płynności, jest informacja w sprawozdaniu finansowym o złamaniu określonych warunków kredytu (ang „covenants”).

Natomiast Magdalena Michniewicz, manager, MDDP Audyt i Usługi Doradcze, podkreśla, ze aby w pełni przeanalizować kształtowanie się płynności finansowej spółki, należałoby przyjrzeć się dokładniej kosztom i przychodom, które są operacjami typowo księgowymi i nie powodują przepływu środków pieniężnych.

Wynik finansowy spółki jest zestawem kosztów i przychodów faktycznych oraz typowo księgowych, wynikających z pewnych założeń przyjmowanych przez zasady rachunkowości.

Większość pozycji niegotówkowych takich jak amortyzacja, wycena instrumentów finansowych i inwestycji do wartości godziwej, koszty rezerw oraz wyceny programu akcji pracowniczych można zidentyfikować poprzez analizę rachunku przepływów pieniężnych.

- Jednak to informacja dodatkowa zawiera szczegółowe dane na temat stosowanych metod wyceny, typów inwestycji składających się na portfel i ich ryzyka, terminów zapadalności należności i zobowiązań, wartości przeterminowanych należności handlowych – twierdzi Magdalena Michniewicz. Informacje te pozwalają na samodzielną ocenę kondycji spółki i ryzyka związanego z jej działalnością.

Z kolei Maciej Czapiewski, biegły rewident z M2 Audyt wskazuje, że informacje zawarte w bilansie i rachunku zysków i strat dostarczają nam podstawowych danych.

Jednak trudno je zinterpretować, bez wiedzy na temat ryzyka, jaki obciążona jest działalność spółki, co ma szczególne zastosowanie w czasach kryzysu.

- Wiele informacji na ten temat można znaleźć w informacji dodatkowej lub sprawozdaniu zarządu z działalności spółki. – twierdzi nasz rozmówca. I tak np. w odniesieniu do instrumentów finansowych warto dowiedzieć się o stopniu narażenia na ryzyko kredytowe, kursowe czy stopy procentowej.

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowe to część sprawozdania finansowego. Obejmuje ona dane dotyczące ważniejszych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wykaz informacji koniecznych do ujawnienia opublikowany jest w załączniku do tej ustawy o rachunkowości.