Zgodnie z przepisami ustawy o PIT dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jak powstaje strata

O wysokość straty ze źródła przychodów poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Zasady te stosuje się odpowiednio, gdy w okresie, o którym mowa w tym przepisie, czyli w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych podatnik jest opodatkowany na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku obniża się przychód ewidencjonowany.

Warunki odliczenia

Jak z tego wynika, ze stratą na najmie mamy do czynienia w przypadku, w którym w konkretnym roku podatkowym podatnik rozliczał najem według skali podatkowej i w tym roku poniósł koszty przewyższające uzyskane przychody. Dla przykładu podatnik wydał w związku z najmem 3 tys. zł, a z tytułu przychodów uzyskał 600 zł, bo np. udało mu się tylko przez jeden miesiąc wynajmować lokal. Różnica, a więc w tym konkretnym przypadku 2,4 tys. zł, jest stratą.

Ważne!

Jeśli podatnik poniósł stratę i najem rozlicza według skali podatkowej, to odpowiednią część straty odlicza od dochodu w kolejnych latach

Podatnik może tę stratę rozliczać na różne sposoby, byle tylko zachowana została zasada, iż w roku podatkowym nie odliczy więcej niż 1,2 tys. zł (połowę straty) oraz że ostatecznego odliczenia dokona najpóźniej w piątym roku następującym po tym, w którym poniósł stratę. No i oczywiście suma odliczeń z tego tytułu w ciągu tych pięciu lat nie przekroczy samej straty, czyli 2,4 tys. zł. Z tym że jeśli podatnik w tym czasie ponownie poniesie stratę, każda z nich jest rozliczana według odrębnego limitu, co oznacza, że w konkretnym roku podatnik może odliczyć od dochodu lub przychodu zarówno maksymalnie 1,2 tys. zł z przykładowej straty, jak i nie więcej niż połowę straty z innego roku.

I jeszcze jedno ważne ograniczenie. Stratę można odliczać od dochodów lub przychód z tego samego źródła. W przypadku straty na najmie muszą to więc być aktywa uzyskane ze źródła przychodu najem. Jeśli więc zdarzy się taka oto sytuacja, że podatnik najpierw rozliczał przychody uzyskane z umowy najmu w ramach najmu, następnie zaś zdecydował się, np. ze względu na znaczne poszerzenie zakresu takiej formy zarobkowania na rozliczanie w kolejnych latach najmu jako usługi świadczonej i rozliczanej ze źródła dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, to nie będzie mógł odliczyć straty poniesionej na najmie od dochodu z takiej działalności. I to nawet wtedy, gdy zarówno w okresie rozliczania się ze źródła najem, jak i później ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza umowa najmu dotyczyła tej samej nieruchomości.

Jak rozliczać

Jeśli podatnik poniósł stratę na najmie i w kolejnych latach rozlicza go według skali podatkowej, odpowiednią część straty odlicza od dochodu. Już przy ustalaniu zaliczek na podatek za kolejne miesiące nowego roku wynajmujący ma możliwość wykorzystania straty do pomniejszenia dochodu, a w konsekwencji wysokości zaliczki na podatek.

Sięgając do wcześniejszego przykładu, w kolejnym roku podatkowym podatnik nie zapłaci zaliczki za okres, w którym uzyska dochód do 1,2 tys. zł. W praktyce oznacza to, że uzyskiwane na bieżąco przychody z najmu pomniejsza o ponoszone na bieżąco wydatki (koszty), a dopiero od dochodu, czyli różnicy przychodów i wydatków, odejmuje odpowiednią część straty. Jeśli więc przykładowy wynajmujący dalej uzyskuje miesięcznie 600 zł przychodów z umowy najmu, a ponosi koszty w wysokości 200 zł, to dopiero po uzyskaniu przychodów za trzy miesiące (1,8 tys. zł) rozliczy kompletnie część straty przypadającą do odliczenia w tym roku podatkowym. Dochód wyniesie wówczas 1,2 tys. zł (przychód 1,8 tys. zł zostanie pomniejszony o 3 razy 200 zł kosztów).

Natomiast gdy na kolejny rok podatkowy wynajmujący wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczeń, stratę odliczy już po dwóch miesiącach, bowiem 1,2 tys. zł odejmuje od przychodu.