Przepisy podatkowe szczegółowo regulują zarówno kwestie właściwości organów podatkowych, jak też sposobów skutecznej zapłaty podatku. Może się jednak zdarzyć, że podatnik wpłaci pieniądze na nieodpowiednie konto lub złoży deklarację do innego niż właściwy organu podatkowego. Powstaje pytanie, czy podatnik skutecznie wywiązał się z obowiązków względem fiskusa.

- Wpłata podatku powinna być dokonana do właściwego urzędu skarbowego, jak również na konto bankowe właściwe w zależności od rodzaju podatku - mówi Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy z firmy doradczej KPMG.

W ocenie eksperta wynika to z rozporządzenia w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Minister finansów ustalił w nim, że zarówno w przypadku wpłat gotówkowych, jak i bezgotówkowych niezbędne jest dokonanie wpłaty na właściwy numer rachunku bankowego organu podatkowego.

- Biorąc pod uwagę przepisy, należy domniemywać, że złożenie deklaracji w innym niż właściwy urzędzie skarbowym lub wpłata podatku na konto niewłaściwego urzędu formalnie nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego - tłumaczy Grzegorz Grochowina.

Dodaje jednak, że praktyka organów podatkowych w tym zakresie jest korzystna dla podatników. Większość urzędów w przypadku dokonania wpłaty podatku na niewłaściwe konto urzędu skarbowego zwraca się do podatnika telefonicznie bądź pisemnie z prośbą o sprecyzowanie, jakiego podatku wpłata dotyczy, po czym przekaże ją na właściwy rachunek.

- Podobna praktyka stosowana jest również w przypadku złożenia deklaracji do niewłaściwego urzędu skarbowego - konkluduje ekspert.

Przypomnijmy: za termin dokonania zapłaty podatku przy zapłacie gotówką uważa się dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta.

Ważne!

W obrocie bezgotówkowym dniem zapłaty podatku jest dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu