Usługi budowlane oraz budowlano-remontowe objęte są co do zasady podstawową stawką VAT, która obecnie wynosi 23%. Ustawa o podatku od towarów i usług dopuszcza w pewnych okolicznościach stosowanie także obniżonej stawki 8% VAT. Na przedsiębiorcy ciąży jednak obowiązek udokumentowania, że prawidłowo zastosował stawkę preferencyjną.

Stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się - zgodnie z art. 41, ust. 12 ustawy o podatku od towaru i usług - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się (art. 41, ust. 12a):

  • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz
  • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także
  • obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się (art. 41, ust. 12b):

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z art. 41, ust. 12c ustawy o VAT w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej powyższe limity stawkę 8% VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (§ 3, ust. 1) - stawkę 8% VAT stosuje się także dla:

  • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, oraz
  • robót konserwacyjnych dotyczących: a) obiektów budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11) lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

Roboty wymienione w pkt 2 objęte są stawką 8% w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.

Przedsiębiorca budowlany musi zadbać, by dokumentacja (umowy, protokoły, faktury, itp.) dotycząca wykonania usług objętych 8-procentowym VAT-em, jasno wskazywała, że zgodnie z przepisami podatkowymi stawkę obniżoną zastosowano prawidłowo.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst ujednolicony)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (tekst)