Podatnik w 2008 roku pracował na etacie. Przez kilka miesięcy dorabiał też zleceniem w innej firmie.

- Czy to oznacza, że jeśli dostanę dwa PIT-11, to muszę wypełnić dwa PIT-37 - pyta pan Wojciech z Lublina.

Nie. W takim przypadku nie ma potrzeby wypełniania wielu zeznań rocznych.

PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali w Polsce wyłącznie za pośrednictwem płatnika opodatkowane według skali należności z tytułu m.in. wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, stypendiów czy przychodów z działalności wykonywanej osobiście np. umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej). Jeżeli podatnik otrzymał kilka informacji PIT-11 od swoich pracodawców, musi zsumować należności z tych źródeł. Jeżeli we wszystkich informacjach zostały ujęte kwoty przychodu, kosztów i zaliczek wynikające ze stosunku pracy, należy je kolejno zsumować (osobno przychód, koszty i zaliczki) i wpisać kwoty łącznie w kolejne odpowiednie wiersze zeznania właściwego. Należy pamiętać o rocznych maksymalnych kosztach uzyskania przychodu.

Taką samą operację należy przeprowadzić z kolejnymi ewentualnymi źródłami przychodów. Jeżeli zaś z jednego PIT-11 wynikają tylko należności za pracę na etacie, a z drugiego tylko z umowy o dzieło czy zlecenia, to kwoty te należą do różnych źródeł przychodów i są ujęte w osobnych wierszach. Wówczas podatnik przepisuje kwoty wykazane przez płatnika w odpowiednie wiersze zeznania właściwego. Na przykład w PIT-37 należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy wykazuje się w wierszu 1 części C. Wiersz 3 to z kolei miejsce, gdzie należy ujawnić kwoty związane z działalnością wykonywaną osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).