Podatnik w 2007 roku sprzedał na giełdzie akcje ze stratą, nie wykazał jej jednak w deklaracji za 2008 rok.

- Czy w rozliczeniu za 2008 rok, w którym również poniosłem stratę, będę mógł uwzględnić kwotę straty z 2007 roku - pyta czytelnik na internetowym forum GP.

Nie. Nie będzie pan mógł uwzględnić kwoty straty z 2007 roku.

Zgodnie z przepisami, podatnicy, którzy uzyskali przychody ze sprzedaży akcji, powinni złożyć zeznanie nie tylko o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, lecz także poniesionej straty.

Jeśli więc czytelnik nie uwzględnił straty w zeznaniu PIT-38 za 2007 rok, to tym samym stracił prawo do rozliczenia tej straty w latach kolejnych. Przepisy ustawy o PIT przewidują możliwość odliczenia straty poniesionej w roku podatkowym z tytułu zbycia papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych oraz z realizacji praw z nich wynikających od dochodu z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia dochodu w którymkolwiek z tych lat nie może jednak przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 9 ust. 3 i ust. 6, art. 30b, art. 45 ust. 1a pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).