Gazeta Prawna dotarła do pisma Ministerstwa Finansów z 5 lutego 2009 r. wysłanego do wszystkich dyrektorów izb skarbowych, izb celnych i urzędów kontroli skarbowych, w którym resort daje wytyczne w zakresie konieczności wprowadzenia oszczędności w administracji (nr FR1/4114/9/JWE/09/552). Wynika z niego, że urzędnicy administracji skarbowej i celnej przez najbliższe pół roku nie mogą liczyć na nagrody. Pocieszeniem dla urzędników może być fakt, że resort finansów będzie starał się nie doprowadzić do redukcji zatrudnienia. Będzie jednak obowiązywał zakaz zatrudniania w administracji pracowników spoza jednostek resortu finansów.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia w piśmie, że wobec spowolnienia rozwoju gospodarczego, zauważanego w Polsce oraz w innych krajach, będących naszymi głównymi partnerami gospodarczymi, rząd podjął przygotowania do realizacji budżetu państwa w warunkach wyraźnego zmniejszenia dochodów w stosunku do ich wielkości założonej w ustawie budżetowej na rok 2009. W wyniku podjętych prac dotyczących wydatków, w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, ograniczenia w budżecie resortu finansów w roku 2009 wyniosą ponad 530 mln zł.

Dyrektor generalny w Ministerstwie Finansów Mirosław Adamczyk, który podpisał pismo do pracowników skarbówki i Służby Celnej, zapewnia, że priorytetowym założeniem kierownictwa resortu jest, mimo wyjątkowo trudnej sytuacji, niedoprowadzenie do redukcji zatrudnienia w jednostkach resortu oraz nieobniżanie wynagrodzeń pracowników resortu wynikających ze stosunku pracy.

W ramach prac niezbędnych do wskazania podanej kwoty przyjęto następujące, podstawowe założenia:

• maksymalne ograniczenie wydatków majątkowych,

• ograniczenie bieżących wydatków rzeczowych,

• odstąpienie od dokonywania wypłat nagród, zarówno z 3-proc. funduszu nagród, jak i z tytułu niewykorzystania środków przewidzianych na wynagrodzenia,

• wydatkowanie środków DWR (dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. trzynastka) wyłącznie do wysokości niezbędnych wypłat.