Oto wyróżnieni eksperci z zakresu akcyzy, sporów sądowych, PIT i międzynarodowego prawa podatkowego.
Krzysztof Rutkowski radca prawny i doradca podatkowy oraz partner w KDCP / Dziennik Gazeta Prawna
AKCYZA

I miejsce

Reklama

Krzysztof Rutkowski (KDCP)

Partner i szef zespołu Transfer Pricing w Crido Taxand fot. Bruno Fidrych/mat. prasowe / Dziennik Gazeta Prawna

Reklama

Uzasadnienie wyboru

Kapituła redakcyjna wzięła pod uwagę jego sukcesy dotyczące akcyzy w branżach paliwowej, tytoniowej i chemicznej. Chodzi m.in. o wygraną przed WSA w Gdańsku w sprawie akcyzowej. Sąd potwierdził w nim, że pakietu paliwowego nie trzeba stosować do dodatków uszlachetniających do paliw. W kolejnym, korzystnym dla podatnika z branży paliwowej wyroku, WSA w Gdańsku uchylił interpretację fiskusa, która nakazywała rozpoznać obowiązki dotyczące akcyzy i VAT już w momencie fizycznego przekroczenia granicy składu podatkowego przez daną partię paliw ciekłych (co byłoby niemożliwe do realizacji w praktyce).

Kapituła doceniła również sukcesy Krzysztofa Rutkowskiego dotyczące doradztwa dla podmiotów z branży tytoniowej. Chodziło m.in. o utylizację wyrobów tytoniowych bez konieczności zapłaty akcyzy. Skutkiem były milionowe oszczędności podatników. Podobne efekty przyniosło doradztwo Rutkowskiego dla wielu podmiotów z sektora chemicznego.

Ponadto, kapituła zwróciła uwagę na udział doradcy w procesie legislacyjnym w 2017 r. jako reprezentanta branży chemicznej i paliwowej.

II miejsce

Szymon Parulski (Parulski i Wspólnicy)

III miejsce

Tomasz Bełdyga (KPMG)

CENY TRANSFEROWE

I miejsce

Ewelina Stamblewska-Urbaniak (Crido Taxand)

Agnieszka Tałasiewicz doradca podatkowy i partner w EY / Dziennik Gazeta Prawna

Uzasadnienie wyboru

Kapituła doceniła projekty zrealizowane przez Ewelinę Stamblewską-Urbaniak, zwłaszcza ich skomplikowany, innowacyjny oraz transgraniczny charakter. Chodzi m.in. o projekt wielopoziomowej, transgranicznej struktury rozliczeń usługowych dla klienta z branży nieruchomości. Inny wymagał opracowania dla dużej, międzynarodowej grupy z sektora motoryzacyjnego innowacyjnego modelu rozliczeń w zakresie cen transferowych w odniesieniu do opłat licencyjnych (za znaki towarowe, know-how i inne prawa własności przemysłowej). Projekt wymagał sprawnej koordynacji pomiędzy jednostkami działającymi w grupie a doradcami z różnych jurysdykcji i opracowania nowego modelu m.in. uwzględniającego międzynarodowe wytyczne OECD. Do jego przeprowadzenia była też niezbędna znajomość przepisów nie tylko z obszaru cen transferowych, ale i własności intelektualnej. Kolejny projekt zrealizowany przez Ewelinę Stamblewską-Urbaniak dotyczył przygotowania do nowych przepisów w zakresie cen transferowych oraz raportowania CbC dla dużej, międzynarodowej grupy transportowej. To tylko przykładowe projekty spośród ponad 400 zrealizowanych w zeszłym roku.

II miejsce ex aequo

Magdalena Marciniak ( MDDP)

Aneta Błażejewska-Gaczyńska ( EY)

III miejsce

Jacek Bajger ( KPMG)

SPORY SĄDOWE

I miejsce

Agnieszka Tałasiewicz (EY)

Lider zespołu postępowań podatkowych i sądowych, partner EY. Partner zarządzająca kancelarią prawną EY Law

Tomasz Rolewicz, menedżer w zespole postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY / DGP

Uzasadnienie wyboru

Kapituła doceniła zwłaszcza sukces przed TK. Agnieszka Tałasiewicz kierowała bowiem zespołem w sprawie zakończonej korzystnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt 48/15). Z wyroku wynika, że obiekt będący budynkiem (spełniający cechy budynku wskazane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych) nie może być budowlą. Funkcja czy przeznaczenie obiektu nie mają tu znaczenia. Przez lata orzecznictwo sądów administracyjnych wskazywało wręcz przeciwnie – że funkcja budynku może uzasadniać uznanie go za budowlę, co powodowało wielokrotny wzrost opodatkowania. Trybunał swoje rozstrzygnięcie oparł również na zasadzie in dubio pro tributario (rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników), którą wywiódł z konstytucji, a nie art. 2a ordynacji podatkowej. To oznacza, że rozstrzygnięcie może mieć znaczenie nie tylko w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości, ale również we wszelkich sprawach podatkowych. Wyrok TK ma więc znaczenie dla wszystkich podatników.

Agnieszka Tałasiewicz (wraz z Dorotą Pokrop) reprezentowała też jedną z gmin w wygranym sporze przed NSA. Sąd wydał precedensowy wyrok, w którym uznał, że jeśli powszechna praktyka organów podatkowych mogła wprowadzić podatnika w błąd co do możliwości odliczenia VAT, to może on odzyskać VAT w drodze korekty deklaracji aż 5 (a nie 4) lat wstecz.

II miejsce

Andrzej Puncewicz (Crido Taxand)

III miejsce

Agata Oktawiec i Andrzej Zubik ( PwC)

PODATKI LOKALNE

I miejsce

Tomasz Rolewicz (EY)

Associate partner w zespole podatków korporacyjnych EY

Associate partner w zespole podatków korporacyjnych EY / Dziennik Gazeta Prawna

Uzasadnienie wyboru

Kapituła doceniła przede wszystkim zrealizowany przez Tomasza Rolewicza projekt poprawy efektywności podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości od infrastruktury energetycznej obejmującej teren całego kraju.

Projekt wymagał złożonej analizy, m.in. dotyczącej kalkulacji podstawy opodatkowania, a także znalezienia obszarów oszczędności podatkowych dotyczących infrastruktury energetycznej, w tym linii elektroenergetycznych. Wartość podatkowa projektu wyniosła 300 mln zł.

Tomasz Rolewicz doprowadził także do pozytywnego zakończenia spraw dotyczących zwrotu w podatku od nieruchomości.

II miejsce

Agata Małecka oraz Martin Wrbka ( KPMG)

III miejsce

Michał Nielepkowicz ( Thedy & Partners)

PIT

I miejsce

Marek Jarocki (EY)

Partner w zespole people advisory services w EY

Tomasz Michalik (MDDP) / Dziennik Gazeta Prawna

fot. mat. prasowe

Uzasadnienie wyboru

Zrealizował projekty doradcze dla podmiotów publicznych, w tym trzy dla uniwersytetów. W efekcie odzyskały one należne nadpłaty w należnościach (podatki, składki) przekraczających 6 mln zł, co pozwoliło przeznaczyć te środki na ich działalność statutową. Ponadto, doradca ze swoim zespołem z sukcesem zrealizował jeden z największych w kraju procesów rozliczeń PIT dla prawie 350 pracowników migrujących w związku z budową i uruchomieniem nowej fabryki w Polsce. Projekt został zrealizowany przy wykorzystaniu robota, aplikacji automatyzującej rozliczenia i poprawiającej doświadczenia klientów – osób fizycznych.

Marek Jarocki był też pomysłodawcą i współrealizatorem projektu adresowanego do firm rodzinnych zorganizowanego przy współpracy z Fundacją Firmy Rodzinne i bankiem Pekao. W trakcie 7 warsztatów ok. 300 przedsiębiorców – właścicieli firm rodzinnych uzyskało porady m.in. z zakresu opodatkowania działalności gospodarczej i sukcesji. Projekt przyniósł wymierne oszczędności podatkowe.

II miejsce

Sławomir Łuczak ( Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)

III miejsce

Konrad Turzyński ( KNDP)

VAT

I miejsce

Tomasz Michalik (MDDP)

Partner w MDDP

Andrzej Broda (EY) / Dziennik Gazeta Prawna

Uzasadnienie wyboru

Kapituła wzięła pod uwagę, że reprezentował on podatników w kilku kluczowych sporach rozstrzygniętych w zeszłym roku przez sądy. Chodzi przykładowo o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej opodatkowania VAT opłat reprograficznych (z 18 stycznia 2017 r. w sprawie C-37/16 SAWP), w której był jednym z pełnomocników. Orzeczenie to ujednoliciło zasady opodatkowania VAT opłat reprograficznych we wszystkich państwach członkowskich UE. Trybunał stwierdził, że opłaty reprograficzne nie mogą być traktowane jako opłaty za usługi, a zatem nie podlegają VAT. W przeszłości podejście do opłat reprograficznych różniło się w poszczególnych państwach członkowskich – w niektórych przypadkach traktowano je jako wynagrodzenie za świadczone usługi (tak również przyjmowały polskie organy podatkowe, a w niektórych wyrokach także sądy administracyjne), a w niektórych jako płatność nieobjętą podatkiem VAT.

Tomasz Michalik reprezentował też podatnika w precedensowej sprawie (rozstrzygniętej przez NSA 11 maja 2017 r.; sygn. akt I FSK 1386/15), w której sąd zaakceptował konieczność przesunięcia terminu powstania obowiązku podatkowego w sytuacji, gdy podatnik na skutek niespójności przepisów o VAT i przepisów prawa autorskiego nie miał, bez swojej winy, możliwości ustalenia podstawy opodatkowania, mimo że usługa została wykonana.

II miejsce ex aequo

Dorota Pokrop (EY)

Piotr Andrzejak ( Sołtysiński Kawecki & Szlęzak )

III miejsce ex aequo

Małgorzata Militz (GWW)

Andrzej Kapczuk ( Thedy & Partners )

MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE

I miejsce

Andrzej Broda (EY)

Lider zespołu podatków międzynarodowych, partner w EY

Paweł Toński (Crido Taxand) / Dziennik Gazeta Prawna

Uzasadnienie wyboru

Zrealizował w zeszłym roku 90 projektów dotyczących podatków międzynarodowych, w tym umów międzynarodowych, tzw. zakładu spółki zagranicznej w Polsce, podatku u źródła, joint ventures, form inwestycji i prowadzenia działalności w Polsce i za granicą, finansowania, restrukturyzacji obejmujących łączenia i przekształcenia spółek, migracji i transgranicznego łączenia spółek, a także projekty dotyczące podmiotów finansowych.

Na szczególną uwagę zasługiwał projekt międzynarodowej restrukturyzacji zagranicznych inwestycji polskiej grupy kapitałowej. Dotyczył on spółek z 7 jurysdykcji. Wymagał więc uwzględnienia skutków podatkowych występujących w wielu krajach, wielowariantowych scenariuszy, wyboru optymalnego planu, a także uwzględnienia m.in. przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC). Projekt wymagał unikalnych kompetencji i ścisłej współpracy w wielu jurysdykcjach jednocześnie.

Ponadto Andrzej Broda doradzał innym polskim przedsiębiorstwom. Przykładowe projekty dotyczyły m.in. struktury inwestycji na rynku dalekowschodnim oraz strukturyzacji działalności w Ameryce Płd.

II miejsce

Anna Turska (Ożóg Tomczykowski)

III miejsce

Piotr Wysocki ( Baker & McKenzie )

CIT

I miejsce

Paweł Toński (Crido Taxand)

Partner w Crido Taxand

fot. mat. prasowe

Uzasadnienie wyboru

O zwycięstwie zdecydowała wysoka ocena projektów realizowanych przez Pawła Tońskiego. Chodziło m.in. o projekt dotyczący podziału jednego z największych przedsiębiorstw prywatnych działających w Polsce. Wartość podatkowa projektu przekroczyła 1 mld zł. Kluczowym aspektem było zapewnienie neutralności podatkowej podziału. Wartość i skala projektu były unikalne, jak na realia Polski. Doradztwo wymagało zmierzenia się z ogromną liczbą problemów podatkowych.

Paweł Toński doradzał tez w sprawie nabycia portfela nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości. Transakcja obejmowała 30 spółek, w tym zagraniczne. Chodziło o uproszczenie struktury do 11 spółek. Opracowanie struktury nabycia pozwoliło na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przez klienta.

Doradca Crido reprezentował też branżę nieruchomości (real estate) w dyskusjach legislacyjnych dotyczących wprowadzania nowych ustaw – w szczególności projektu REIT oraz zmian w CIT.

II miejsce

Dorota Szubielska i Piotr Karwat ( RSW )

III miejsce ex aequo

Michał Thedy i Łukasz Kupryjańczyk (Thedy & Partners)

Łukasz Kosonowski ( MDDP )