Luty to okres wytężonej pracy w każdej firmie. Do końca miesiąca płatnicy muszą dopełnić pewnych obowiązków. Pierwszy to wystawienie i przesłanie podatnikowi i fiskusowi PIT-11. Drugi - sporządzenie i również przekazanie PIT-40.

Informacja o dochodach i zaliczkach

Zacznijmy od wystawienia PIT-11. To informacja o uzyskanych dochodach w danym roku przez podatnika i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są zobowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje PIT-11. W informacji PIT-11 wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Sporządzenie i przekazanie informacji PIT-11 to nie jedyny obowiązek płatnika. Również w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego płatnicy mają obowiązek sporządzenia rocznego odliczenia podatku za podatnika na formularzu PIT-40. Jednak tu uwaga, płatnik sporządzi PIT-40 za 2008 rok tylko wtedy, gdy podatnik przed 9 stycznia 2009 r. złożył płatnikowi PIT-12. Roczne obliczenie podatku płatnicy przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych od stycznia do grudnia płatnik pobiera z dochodu za marzec roku następnego. Różnica ta, na wniosek podatnika, może być pobrana z dochodu za kwiecień roku następnego. W razie gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka. Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce.

Przedłużony termin

W tym roku ostatni dzień lutego wypada w sobotę, zatem termin na sporządzenie m.in. PIT-11 i PIT-40 zostanie przedłużony do 2 marca. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy

Ważne!

Jeśli płatnik wystawi PIT-11 po terminie, może zostać ukarany karą grzywny do 180 stawek dziennych. Wysokość stawki dziennej za przestępstwa skarbowe w 2009 roku została określona w przedziale od 42,53 zł do 17 012 zł

3 KROKI

Jak płatnik rozliczy podatnika

1 Złożenie PIT-12.

Podatnik, który złożył przed 9 stycznia 2009 r. (przepisy za ostatni dzień wskazują 10 stycznia, ale w 2009 roku wypadał on w sobotę) płatnikowi PIT-12, będzie rozliczony za pośrednictwem płatnika.

2 Rozliczenie na PIT-40.

Płatnik rozliczający podatnika wypełnia PIT-40. W rozliczeniu za 2008 rok formularz ten płatnik musi przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu do 2 marca 2009 r.

3 Różnica podatku.

Jeśli w rozliczeniu PIT-40 płatnikowi wyjdzie dopłata podatku, pobierze ją z wypłaty marcowej podatnika. Jeśli wyjdzie nadpłata, zostanie zaliczona na poczet marcowej zaliczki podatkowej.