Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, kto ponosi odpowiedzialność za błędne rozliczenie podatkowe płatnika. W analizowanym przypadku spółka nie pobrała podatku od dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, mimo że miała taki obowiązek.

Warszawska izba przypomniała, że zgodnie z Ordynacją podatkową (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnik odpowiada za niepobrany lub pobrany, ale niewpłacony podatek. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że płatnik nie pobrał podatku lub go pobrał, ale nie wpłacił, wyda decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika, w której określi wysokość należności z tytułu niedobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku.

W przypadku gdy przepisy przewidują pobór podatku przez płatnika, odpowiedzialność za niepobranie lub niewpłacenie podatku ponosi płatnik, a tylko wyjątkowo podatnik.

Decyzję o odpowiedzialności podatnika – jako wyjątek od zasady orzeczenia odpowiedzialności płatnika – wydaje się jedynie w przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej albo podatek nie został pobrany z winy podatnika.

Ponieważ w przypadku dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych przepisy przewidują pobór podatku przez płatnika i nie przewidują sytuacji, w których podatnik odpowiadałby za ten podatek, nie ma zatem przepisów odrębnych. Jedynie w przypadku winy podatnika ponosiłby odpowiedzialność za podatek niepobrany. W przypadku braku winy podatnika odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi tylko płatnik i tylko w stosunku do płatnika może zostać wydana decyzja nakazująca zapłatę podatku dochodowego od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2009 r. (nr IPPB2/415-477/09-5/AS).